BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


UCHWAŁA Nr 831/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 stycznia 2005r.


w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych Panu Markowi Nowickiemu do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Poznańskiego w ustalonym poniżej zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych

 
Na podstawie art.21 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 71 poz. 838 z 2000 r. ze zmianami) oraz art.38 ust. 2 i art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 poz.1592 z 2001 r. ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana mgr inż. Marka Nowickiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wykonywania funkcji zarządcy drogi, a w szczególności do:
1) wydawania zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych,
2) wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym,
3) ustalania i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego,
4) ustalania i pobierania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niedotrzymania warunków zezwolenia,
5) wydawania zezwoleń na lokalizacje reklam w pasie drogowym i ustalenie oraz pobieranie opłat z tym związanych,
6) orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art.17 pkt.7d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z 2003 r.),
8) prowadzenie negocjacji i uzgadniania protokolarnie wysokości odszkodowania z byłymi właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wydzielonych pod drogi, zgodnie z art.98 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 46 ust.543 z 2000 r. ze zmianami),
9) prowadzenie samodzielnie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawieranie umów na dostawy oraz wykonywanie usług i robót budowlanych na drogach Powiatu Poznańskiego, do kwot określonych w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym dla Zarządu Dróg Powiatowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004r. ze zmianami) oraz pełnienie funkcji i wykonywanie czynności zamawiającego,
10) zawierania ugód w sprawie wypłaty odszkodowania użytkownikom dróg z tytułu szkód poniesionych na drogach powiatowych, za które odpowiedzialny jest zarządca drogi, a które nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
11) reprezentowanie powiatu poznańskiego w postępowaniu sądowym o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych na drogach powiatowych oraz udzielenie w tym zakresie pełnomocnictwa procesowego,
12)wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
13)dokonywania uzgodnień, o których mowa wart. 53 ust 4 pkt.9 oraz w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.).

§ 2. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje składania oświadczeń woli w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 Starosta  - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc 

Uzasadnienie:

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2004 roku Uchwały Nr 388/2004 Zarządu Powiatu Poznańskiego z 19 stycznia 2004 r., wystąpiła konieczność podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w powyższym brzmieniu.

Powyższe upoważnienie dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, konieczne jest do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

 W związku z powyższym wprowadzenie pod obrady niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-01-31 14:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-20 09:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4197
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 13:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40