BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych
do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój 002)
lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu.

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w
skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.


 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

 

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2019 roku.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 122. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-03 11:52

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3083/2018 z dnia 19.11.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzenie ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2019.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

 

Termin składania ofert:
11.12.2018 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego).

 

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-20 13:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 13:02

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3082/2018 z dnia 19.11.2018 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.
"Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 roku"

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert:
11.12.2018 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18 (liczy się godzina wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-19 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 13:03

Nabór na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3050/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. ogłosił nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego.  

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 22 listopada 2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2018-11-15
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-15 13:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 13:04

Konkursy ofert na rok 2019 ogłoszone


Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2019 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna i turystyka
 4. pomoc społeczna
 5. ochrona i promocja zdrowia
 6. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 15 listopada do dnia 6 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12 stycznia 2019 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2019 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń; obowiązującymi projektami umów oraz wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące braku wymogu wnoszenia wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w pkt. 15 oferty.

4 stycznia 2019 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-11-14 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-23 08:49

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3021/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 30.11.2018 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego a nie data stempla pocztowego).

Ogłoszenie o konkursie, formularz oferty oraz wzór sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-11-08 13:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-22 13:04

 


Oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w dniu 30 października 2018 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
 • Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • Na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej pn. . " Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim - część II".

W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 6.11.2018 r. – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

z dopiskiem „Program psychologiczno-terapeutyczny – część II”

lub e-mailem na adres aldona.janyszak@pcpr.poznan.pl

 

Oferta  „Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim – część II” w załączniku.

  • opublikował: Matuszewski Maciej
   data publikacji: 2018-10-30 09:08
  • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
   ostatnia modyfikacja: 2018-10-30 09:08
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-10-30 09:11

Grant – "Wielkopolskim szlakiem niepodległości"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, z siedzibą w Cerekwicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. "Wielkopolskim szlakiem niepodległości", które poświęcone jest w głównej mierze upamiętnieniu 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz upowszechnianiu wiedzy o Powstańcach Wielkopolskich wywodzących się z terenu Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-10-29 15:59

 

Grant – "Osoba Niepełnosprawna - wczoraj, dziś i jutro. Powiat Poznański 2018"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. "Osoba Niepełnosprawna - wczoraj, dziś i jutro. Powiat Poznański 2018", którego celem jest zmiana stereotypu związanego z postrzeganiem osoby z niepełnosprawnością oraz integracja różnych środowisk.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-09-18 15:26

 

Grant – „Poznać świat dotykiem i dźwiękiem” – cykl warsztatów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych wzrokowo z SOSWDN w Owińskach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Pomóż Dziecku Niewidomemu”, z siedzibą w Owińskach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. „Poznać świat dotykiem i dźwiękiem” – cykl warsztatów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych wzrokowo z SOSWDN w Owińskach, którego celem jest zorganizowanie cyklu warsztatów rozwijających zainteresowania osób z niepełnosprawnościami, dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych wzrokowo.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-09-10 11:19

 

Grant - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego” poświęcony rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Tygodnika Powszechnego, z siedzibą w Krakowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego” poświęcony rocznicy Powstania Wielkopolskiego, którego celem jest upamiętnienie historii udziału Wielkopolan w odzyskiwaniu niepodległości Polski oraz wzbudzenie refleksji nad najnowszą historią Polski w kontekście 100-lecia jej niepodległości.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-08-27 16:00

 

Grant – XTREME CHALLENGE – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie Powiatu Poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta SPORT CHALLLENGE Fundacji Wspierania Aktywności Fizycznej, z siedzibą w Mielnie (gmina Czerwonak), na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. XTREME CHALLENGE – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie Powiatu Poznańskiego, którego celem jest zorganizowanie zawodów terenowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-08-27 15:29

 

Grant – Integracja ku samodzielności!

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE, z siedzibą w Pobiedziskach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Integracja ku samodzielności!, którego celem jest zorganizowanie trzydniowego wyjazdu z zajęciami terapeutycznymi.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-08-27 15:24
 • zmodyfikował: Anna Skalska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-27 15:23

 

Grant - „Śladem Powstańczej Rozetki”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, z siedzibą w Cerekwicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt„Śladem Powstańczej Rozetki”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o Powstańcach Wielkopolskich i Powstaniu Wielkopolskim, a także informowanie o wielkopolskiej kulturze i historii.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-08-08 13:48

Grant - Widowisko Historyczne „Szlaki Pamięci”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ex Nihilo Nihil, z siedzibą w Gdańsku, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt Widowisko Historyczne „Szlaki Pamięci”, którego celem jest popularyzacja historii Pobiedzisk i ich roli w odzyskiwaniu niepodległości Polski oraz wzbudzenie refleksji nad najnowszą historią Polski w kontekście 100-lecia jej niepodległości.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-13 09:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 14:16

 

Grant - X Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Kurkowym

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Murowana Goślina, z siedzibą w Murowanej Goślinie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt X Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Kurkowym, którego celem jest promocja regionalnej edukacji historycznej oraz upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i wielkopolskiej drodze do niepodległości.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-07-11 15:06

 

Grant - Ks. Stanisław Streich i Powstaniec Wielkopolski kapitan Antoni Marcinkowski – „Droga do Wolności i Wiary”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia im. Wojciecha Bogusławskiego, z siedzibą w Chludowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt- Ks. Stanisław Streich i Powstaniec Wielkopolski kapitan Antoni Marcinkowski – „Droga do Wolności i Wiary”, którego celem jest integracja lokalnej społeczności  oraz przedstawienie i upowszechnienie historii ś.p. ks. Stanisława Streicha oraz przybliżenie odbiorcom jakie znacznie  miało Powstanie Wielkopolskie w kontekście Powstańca Wielkopolskiego kapitana rez. Antoniego Marcinkowskiego.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-07-05 14:47

 

Grant - „Wolność jest w nas” Koncert z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Luboń 2018

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pozytywny Luboń, z siedzibą w Luboniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt- „Wolność jest w nas” Koncert z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Luboń 2018, którego celem jest promocja regionalnej edukacji historycznej oraz upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i wielkopolskiej drodze do niepodległości.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-07-05 14:47

 

Grant - XII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Towarzystwa „Poligrodzianie”, z siedzibą w Przeźmierowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. XII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie Obrzędy Dożynkowe, którego celem jest budowanie tożsamości regionalnej przy jednoczesnym działaniu na rzecz tolerancji i zrozumienia dla innych narodowości, w celu integracji opartej na różnorodności kulturowej.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-05-11 13:41

 

Grant - Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Poznańskiego.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Lech Poznań Football Academy, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Poznańskiego, polegającego na zorganizowaniu letnich półkolonii dla dzieci zamieszkałych w Murowanej Goślinie i Rokietnicy.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-18 11:29

 

Grant - Turnieje tenisowe w Akademii Tenisowej Angelique Kerber

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sportowego Akademia Tenisowa Angelique Kerber, z siedzibą w Puszczykowie., z siedzibą w Puszczykowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Turnieje tenisowe w Akademii Tenisowej Angelique Kerber, polegającego na przeprowadzeniu ogólnopolskich turniejów tenisowych dla mieszkańców powiatu poznańskiego m.in. z Mosiny, Komornik, Lubonia i Puszczykowa.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-18 11:25

 

Grant - Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia "ZDROWI MY", z siedzibą w Poznaniu,
na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną, polegającego na przeprowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży szkolnej ze szkół w powiecie poznańskim tj. Mosinie, Bolechowie oraz Swarzędzu.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-12 13:45

 

Grant - Finał X Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy,
z siedzibą w Cerekwicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Finał
X Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki
, to profilaktyka w zakresie ochrony
i promocji zdrowia polegająca na organizacji biegu na cześć Dominiki, która przegrała walkę
z nieuleczalną chorobą. Będzie to również promocja krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-12 13:45
 • zmodyfikował: Ziemowit Maląg
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 09:21

 

Grant - FAMILY CUP 2018

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Piłkarskiego Stowarzyszenia Sportowego Junior, z siedzibą w Kicinie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów”
pt. FAMILY CUP 2018, polegającego na przeprowadzeniu rodzinnego turnieju piłkarskiego połączonego z piknikiem z okazji „Dnia Ojca”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-12 13:45

 

Grant - Ruszaj się i jedz zdrowo – wyglądaj bombowo

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji SELCOR, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Ruszaj się i jedz zdrowo – wyglądaj bombowo, polegającego na przeprowadzeniu wykładów na temat zdrowia oraz aktywności fizycznej.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-09
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-09 15:00

 

Grant - Rozwój Aktywności Społecznej poprzez organizowanie kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Rozwój Aktywności Społecznej poprzez organizowanie kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego, polegającego na przeprowadzeniu wykładów z dziedziny nowatorskiego sposobu nauki języków obcych dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-04-09
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-04-09 14:56

 

Grant - Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat Poznański na zawodach w lekkiej atletyce

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego JUVENIA Puszczykowo, z siedzibą w Puszczykowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat Poznański na zawodach w lekkiej atletyce, polegającego na przeprowadzeniu zgrupowania dla zawodników MKS JUVENIA Puszczykowo.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-03-29 12:52

 

Grant - Muzyka barokowa w Owińskach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji EVENT CULTURE, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Muzyka barokowa w Owińskach, polegającego na zorganizowaniu m.in. koncertów muzyki barokowej oraz spotkania muzycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-03-14 13:20

 

Grant – Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier „Szanty nad Łomnem”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko, z siedzibą w Wojnówku na realizację zadania publicznego pt. Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier „Szanty nad Łomnem”, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-03-09
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-03-09 15:09

 

Grant – Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Edukacji Społecznej EKOS, z siedzibą w Swarzędzu na realizację zadania publicznego pt. Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-03-01 14:33

 

Zapraszamy, do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl


 

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 78915
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-12-12 14:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-18 15:30