BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 2023

UCHWAŁA NR XLVI/640/VI/2022

RADY POWIATU W POZNANIU
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2023

Na podstawie: art. 12, pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 450.269.241,88zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

 1. dochody bieżące w kwocie 381.435.455,29zł (zgodnie z załącznikiem nr 1A),
 2. dochody majątkowe w kwocie 68.833.786,59zł (zgodnie z załącznikiem nr 1B).
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)   dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 14.301.572,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 589.695,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1),

2)   dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.861.019,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1C),

3)   dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.475.059,43zł
(zgodnie
z załącznikiem nr 1D).

4)   2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 527.269.241,88zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie 401.605.470,71zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2A), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.861.019,00zł, w tym:

a) dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy (zgonie z załącznikiem 2E).

      2.  wydatki majątkowe w kwocie 125.663.771,17zł (zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym wydatki związane
z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 0,00zł, w tym:

a)      dotacje majątkowe w kwocie 12.761.414,11zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C),

b)     wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.480.000,00
(zgodnie
z załącznikiem nr 2D).

2.     Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami w kwocie 14.301.572,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień
  w kwocie 589.695,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
 2. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 199.208.582,11zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.868.631,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
 4. wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6.299.604,40zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
 5. wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu w kwocie 23.852.964,27zł
  (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym:

a)        dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.264.831,27zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 6A),

b)        dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 11.886.133,00zł,
(zgodnie
z załącznikiem nr 6B),

c)        dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.102.000,00zł,
(zgodnie
z załącznikiem nr 6C),

d)        dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.600.000,00zł,
(zgodnie
z załącznikiem nr 6D),

      6.  wpłatę do budżetu państwa w kwocie 51.514.460,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),

      7.  wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 7.600.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

3.     Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35.611.668,87zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 3                 

1.       Dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą
(zgodnie z załącznikiem nr8A).

2.       Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990), przeznacza się na finansowanie wydatków związanych
z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu (zgodnie z załącznikiem nr8B).

§ 4        Deficyt budżetu w kwocie 77.000.000,OOzł postanawia się sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z „Przelewów z rachunku lokat" w kwocie 20.000.000,00zł oraz kredytem bankowym w kwocie 57.000.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 5        Określa się łączną kwotę planowanych (zgodnie z załącznikiem nr 9):

 1. przychodów budżetu w wysokości 84.000.000,00zł,
 2. rozchodów budżetu w kwocie 7.000.000,00zł.

§ 6        Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 74.000.000,00zł, w tym:

 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00zł,
 2. na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89, ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 64.000.000,00zł.

§ 7        W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 4.254.402,10zł (zgodnie z załącznikiem nr 10), w tym:

 1. rezerwę ogólną w kwocie 779.402,10zł przeznaczoną na wydatki bieżące,
 2. rezerwę celową w kwocie 1.500.000,00zł przeznaczoną na wydatki majątkowe,
 3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 975.000,00zł,
  w tym 325.000,00zł na realizację zadań bieżących i 650.000,00zł na realizację zadań majątkowych,
 4. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 8        Upoważnia się Zarząd do:

1.      zaciągania pożyczek i kredytów, w tym:

 1. w celu pokrycia przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku, do wysokości 10.000.000,00zł,
 2. o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 64.000.000,00zł, 

2.      dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zmian wydatków majątkowych,

3.        dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie
do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów,
o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

4.      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5.      przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9         Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu.

§ 10       Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do uchwały:

zał nr 1.pdf (776,9 KB)

zał nr 1A.pdf (520,8 KB)

zał nr 1D.pdf (162,3 KB)

zał nr 1C.pdf (42,0 KB)

zał nr 2.pdf (940,5 KB)

zał nr 2A.pdf (505,4 KB)

zał nr 2B.pdf (179,6 KB)

zał nr 2C.pdf (88,3 KB)

zał nr 2D.pdf (37,2 KB)

zał nr 2E.pdf (56,6 KB)

zał nr 3.pdf (127,5 KB)

zał nr 1B.pdf (99,1 KB)

zał nr 4.pdf (99,4 KB)

zał nr 5.pdf (66,5 KB)

zał nr 6.pdf (283,6 KB)

zał nr 6A.pdf (82,5 KB)

zał nr 6B.pdf (167,5 KB)

zał nr 6C.pdf (79,4 KB)

zał nr 6D.pdf (40,8 KB)

zał nr 7.pdf (181,2 KB)

zał nr 8A.pdf (81,1 KB)

zał nr 9.pdf (70,2 KB)

zał nr 8B.pdf (74,3 KB)

zał nr 10.pdf (44,3 KB)

XLVI_640_VI_2022 uzasadnienie do autopoprawki.pdf (59,2 KB)

wyniki_glosowania_948483.pdf (18,3 KB)

XLVI_640_VI_2022 BIP.pdf (455,6 KB)

XLVI_640_VI_2022 Uzasadnienie do autopoprawki Zarządu Powiatu w Poznaniu BIP.pdf (226,5 KB)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-11-20 12:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-20 12:25

drukuj całą stronę

Banery