BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

          Jan Grabkowski    -   Starosta Poznański


            tel. sekretariat: 61 8410-501, 61 8410-502
            e-mail:
starosta@powiat.poznan.pl

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 2013-08-29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-08-29 10:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-27 11:16

Kompetencje Starosty

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 • powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 • zatwierdza programy ich działania,
 • uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 • zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.

Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roma Czysz
  data wytworzenia: 2018-11-27
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-11-27 08:06
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 12:22

Wizytówka

Starosta Poznański

drukuj całą stronę

Banery