BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


Rejestry publiczne prowadzone w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
 
 
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
Wydział  Komunikacji i Transportu
1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców
(PDF)

STAN NA DZIEŃ 31.01.2020 roku

Wyniki analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku:
Art. 28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 341)
Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji
   PDF 
2.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących
stacje kontroli pojazdów
(PDF)


STAN NA DZIEŃ
25.03.2020

Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji 
   PDF 
3. Ewidencja instruktorów nauki jazdy Art. 33 Ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 341)
Dane udostępnia się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP
4. Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień Art. 100a-100e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP
5.

Ewidencja pojazdów i ich właścicieli

Art. 80a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę Art. 82b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) Nie podlega publikacji w BIP
2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) Podlega publikacji
3. Rejestr zgłoszeń budowy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) art. 30a Podlega publikacji
4.

Wykaz dokumentów zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
Podlega publikacji   RTF 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje
o środowisku
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
2. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej - CITES Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2134 ze zm.) Nie podlega publikacji w BIP
3. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)
Nie podlega publikacji w BIP
4. Rejestr wydawanych kart wędkarskich Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)
Nie podlega publikacji w BIP
5. Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów – którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach w związku z art. 235 ust. 3 Ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) Nie podlega publikacji w BIP
6. Rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu poznańskiego:
(link do informacji - osuwiska ...)
Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Podlega publikacji (...)
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Lista społecznych opiekunów zabytków

Art. 103 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP
Wydział Edukacji
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

Karta Nauczyciela - art. 9g ust 9 (Dz. U. 2018 r. poz. 967 ze zm.) Nie podlega publikacji w BIP
2.

Ewidencja Szkół i Placówek niepublicznych (RTF)

Art. 168 ust. 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1. Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) Nie podlega publikacji w BIP
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje
o środowisku
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
Wydział Organizacyjny
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) Podlega publikacji   RTF 
2. Ewidencja klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, nie prowadzących działalności gospodarczej Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) Podlega publikacji   RTF 
3. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)

Podlega publikacji    PDF 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 2010.06.02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-28 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-25 12:28

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  (t.j. Dz. U. 2018. 29), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest  prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej w formatach: doc, rtf, xls., PDF.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 • data wytworzenia: 18.01.2008
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-18 08:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-17 10:49
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-01-18 11:34

 

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 98065
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-25 12:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-03-27 14:49