BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Rejestry publiczne prowadzone w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu
 
 
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1. Rejestr przedsiębiorców
prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców (PDF)


STAN NA DZIEŃ 09.08.2018 roku


Wyniki analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku:
Art. 28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 978 t.j. z późn. zm.)
Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji
PDF 
2.

Rejestr przedsiębiorców
prowadzących 
stacje kontroli pojazdów
(PDF)


STAN NA DZIEŃ
14.06.2018

Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.) Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji 
PDF 
3. Ewidencja instruktorów
nauki jazdy
Art. 33 Ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 978 t.j. z późn. zm.)
Dane udostępnia się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP
4. Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień Art. 100a-100e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP
5.

Ewidencja pojazdów i ich właścicieli

Art. 80a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/Nie podlega publikacji w BIP
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1. Rejestr wniosków
o pozwolenie na budowę i rozbiórkę
Art. 82b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) Nie podlega publikacji
w BIP
2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
Podlega publikacji
3. Rejestr zgłoszeń budowy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) art. 30a
Podlega publikacji
4.

Wykaz dokumentów zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
Podlega publikacji   RTF 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje
o środowisku
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
2. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej - CITES Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2134 ze zm.) Nie podlega publikacji
w BIP
3. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)
Nie podlega publikacji
w BIP
4. Rejestr wydawanych kart wędkarskich Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)
Nie podlega publikacji
w BIP
5. Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów – którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach w związku z art. 235 ust. 3 Ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) Nie podlega publikacji
w BIP
6. Lokalizacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
na terenie powiatu poznańskiego udostępniane są za pomocą internetowej aplikacji SOPO:
http://osuwiska.pgi.gov.pl
(zakładka aplikacji)
Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Podlega publikacji 
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1.

Lista społecznych opiekunów zabytków

Art. 103 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)

Nie podlega publikacji
w BIP
Wydział Edukacji
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

Karta Nauczyciela - art. 9g ust 9 (Dz. U. 2017 r. poz. 1189) Nie podlega publikacji
w BIP
2.

Ewidencja Szkół
i Placówek niepublicznych
(RTF)

Art. 168 ust. 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1. Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) Nie podlega publikacji
w BIP
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje
o środowisku
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
Wydział Organizacyjny
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
2. Ewidencja klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, 
nie prowadzących działalności gospodarczej
Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
3. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210)

Podlega publikacji    PDF 

Inspektor Ochrony Danych
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1. Rejestr zbiorów danych Art. 3 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 719)
Podlega publikacji  PDF 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 2010.06.02
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2011-12-28 08:32
 • zmodyfikował: Adam Ceglarek
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-21 11:30


ARCHIWUM

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Wykaz o wnioskach
o wydanie decyzji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000
(RTF)

Baza archiwalna

Art. 21 ust. 2 pkt 10
i 13 ustawy  z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)
Podlega publikacji  RTF 
2.

Wykaz o decyzjach wydawanych przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000 (RTF)

Baza archiwalna
 

Art. 21 ust. 2 pkt 10
i 13 ustawy  z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)
Podlega publikacji  RTF 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Rejestr wniosków (dot. ochrony środowiska) (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
2.

Rejestr decyzji i postanowień (dot. ochrony środowiska) (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
3.

Rejestr projektów planów i programów (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
4.

Rejestr planów i programów (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF   
5.

Rejestr przeglądów ekologicznych, informacji o wytwarzanych odpadach (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF
6.

Rejestr wyników prac badawczych z zakresu ochrony środowiska (PDF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  PDF 
7.

Rejestr wykazów danych o zakresie korzystania ze środowiska (PDF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  PDF 
8.

Rejestr zgłoszonych instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
9.

Rejestr dla innych dokumentów udostępnianych z mocy prawa (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Wykaz o wnioskach o wydanie decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000 (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Art. 21 ust. 2 pkt 10 i 13  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
2.

Wykaz o decyzjach wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i obszar Natura 2000 (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Art. 21 ust. 2 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  data wytworzenia: 2013-07-26
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2013-07-26 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-23 09:47

– – –

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  (Dz. U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest  prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej w formatach: doc, rtf, xls., PDF.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  data wytworzenia: 18.01.2008
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2008-01-18 08:49
 • zmodyfikował: Magdalena Krygier
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-17 10:16
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-01-18 11:34

 Inne rejestry i wykazy

Biuro Rady:

Wydział Komunikacji i Transportu:

 • wykaz dokumentów komunikacyjnych  i oznaczeń pojazdów,
 • wykaz tablic rejestracyjnych,
 • wykaz nowych tablic rejestracyjnych przyjętych i wydawanych,
 • wykaz tablic zwróconych organowi rejestrującemu,
 • wykaz wydawanych tablic rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrującemu,

Wydział Organizacyjny:

Wydział Finansów:

 • rejestr sprzedaży i zakupu VAT odrębnie dla zakupu i sprzedaży Powiatu Poznańskiego i Skarbu Państwa

Biuro Zamówień Publicznych:

 • rejestr zamówień publicznych  
 • rejestr odwołań

Wydział Kadr i Płac:

 • rejestr legitymacji służbowych,
 • książka wyjść poza urząd,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • rejestr legitymacji ubezpieczeniowych
    
   

Powiatowy Konserwator Zabytków:

 • rejestr upoważnień i kontroli
 • rejestr pozwoleń konserwatorskich - zabytki architektury, urbanistyki i techniki
 • rejestr pozwoleń konserwatorskich - zabytki archeologiczne
 • rejestr pozwoleń konserwatorskich - zabytkowe zespoły zieleni historycznej
 • rejestr postanowień
 • rejestr decyzji dotyczących ochrony zabytków architektury, urbanistyki i techniki oraz zabytkowych zespołów zieleni historycznej
 • rejestr uprawnionych archeologów
  oraz rejestry dokumentacji konserwatorskiej

   

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 


 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 25.06.2003
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2003-06-25 12:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 14:56

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 81263 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-09-21 11:30 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-21 15:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.