BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 915/2005

 ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 14 marca 2005r.


w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2005 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)  Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Zatwierdza się podział środków budżetowych na rok 2005 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania: organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Powiat poznański w 2005 roku przeznaczył na realizację w/w zadań kwotę w wysokości 100 000 zł. Wobec czego na mocy art. 28 cytowanej ustawy Zarząd Powiatu ogłosił w dniu 13 stycznia br. otwarty konkurs ofert dla uprawnionych podmiotów. Termin składania ofert przewidziano do dnia 14 lutego br.

W wyniku konkursu ofert wpłynęło 41 wniosków, spośród których Zespół opiniujący powołany uchwałą nr 874/05 Zarządu Powiatu, na posiedzeniu w dniu 10 marca 2005 roku wyłonił 25 najlepszych projektów organizacji, których realizacja przyczyni się do rozwiązania problemów rodzin, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Propozycję podziału środków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa za uzasadnione.
 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-24 10:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 09:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6387
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-17 16:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-18 15:19