BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1277/2005

ZARZĄDU POWAITU POZNAŃSKIEGO
z dnia
6 grudnia 2005r.
 


w sprawie: określenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w internacieNa podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące zasady odpłatności za zakwaterowanie w internatach zorganizowanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Poznański:


1. Opłata wnoszona przez ucznia danej szkoły nie może być wyższa niż 50% kosztu utrzymania miejsca. Do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń,

2. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 1 ustala dyrektor szkoły.

3. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na trudną sytuację materialną ucznia, dyrektor może zwolnić go w części lub w całości z opłaty.

4. Inne osoby mogą korzystać z zakwaterowania w internacie pod warunkiem zaspokojenia potrzeb uczniów określonych w pkt 1,

5. Osoby, o których mowa w pkt 4 ponoszą pełną odpłatność za zakwaterowanie.

6. Zakwaterowanie w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego jest bezpłatne dla uczniów tego ośrodka.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Tomaszowi Lubińskiemu - Wicestaroście Poznańskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Utrata mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r w sprawie warunków, form, tryby przyznawania i wypłacania oraz pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74 poz. 350, z późniejszymi zmianami), w którym były określone zasady odpłatności za zakwaterowanie w internacie spowodowała konieczność określenia tych zasad przez samorząd. Przyjęcie proponowanych w uchwale zasad pozwoli dyrektorom szkół stosować odpłatność za takie zakwaterowanie. Wysokość tej odpłatności zostanie określona przez dyrektorów, nie będą wchodzić do niej koszty zatrudnienia pracowników, dodatkowo, dyrektor będzie mógł w wyjątkowych przypadkach spowodowanych materialnymi warunkami ucznia, zmniejszyć tę opłatę. Powinno to ułatwić naukę tym uczniom, którzy nie są w stanie dojeżdżać do szkoły, a pełna odpłatność za zakwaterowanie byłaby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu ich rodzin.

Uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych byli do tej pory zwolnieni z odpłatności, dlatego też, biorąc pod uwagę ich niepełnosprawność i związane z tym dodatkowe obciążenia budżetów ich rodzin, proponuję zachowanie takiego zwolnienia także obecnie.

Uchwała ta została pierwotnie przyjęta w drodze uchwały przez Radę Powiatu, jednak Wojewoda Wielkopolski swoim postanowieniem uchylił tę uchwałę, uznając, że nie stanowi ona prawa miejscowego i Rada nie była władna jej podjąć.

Zgodnie z opinią radcy prawnego, dla szybkiego unormowania zasad odpłatności za zakwaterowanie w internacie, najlepiej będzie określić te zasady poprzez uchwałę Zarządu Powiatu.
 

                                                                                        

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-22 10:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 13:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10560
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-23 16:35