BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1404/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 lutego 2006r. 

 

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach opiekuńczo­-wychowawczych powiatu poznańskiego.

  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., nr 118, poz. 1112 ze zm.) i uchwały Nr 127/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w powiecie poznańskim oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) , Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się na 2006 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 750 zł za semestr.

 

§ 2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

  

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Wobec powyższego w 2006 r. w budżecie powiatu poznańskiego na powyższy cel zostały wyodrębnione środki w wysokości 8.362 zł (rozdział 85233 § 4300).
Do kompetencji organu prowadzącego zgodnie z § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) należy opracowanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół placówek ustalenie corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Na podstawie wniosków przygotowanych przez dyrektorów placówek opiekuńczo-­wychowawczych powiatu poznańskiego, w oparciu o "Regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w powiecie poznańskim" proponuję dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych placówkach w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

Członek Zarządu
Ewa Dalc  

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-07 10:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 10:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9051
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-07 11:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-19 15:50