BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1502/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2006r.

 

w sprawie: zawarcia aneksu do umowy nr ZI 1/2006 z dnia 4.01.2006 r. z Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska”, z siedzibą 61-292 Poznań, os. Czecha 122/32, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia: 

 

§ 1 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr ZI 1/2006 z dnia 4.01.2006 r. z Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska”, z siedzibą 61-292 Poznań, os. Czecha 122/32, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”. 2. Przedsiębiorca z tytułu zwiększonego zakresu prac, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości : 2.970,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). 3. Aneks zostanie zawarty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 8 ust. 1  umowy nr ZI 1/2006 zawartej w dniu 4.01.2006 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta - Jan Grabkowski             

Wicestarosta - Tomasz Łubiński           

Członek Zarządu - Ewa Dalc        

                  

 

Uzasadnienie:

Przedsiębiorca Ewa Owsianowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska”, z siedzibą 61-292 Poznań, os. Czecha 122/32, w ramach umowy ZI 1/2006 z dnia 4.01.2006 r., realizowała nadzór inwestorski nad pracami termomodernizacyjnymi Ośrodka – Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Obecnie wystąpiła konieczność wykonania robót budowlanych , uzupełniających w w/w  obiekcie polegających na:

-   wykonaniu windy,

-   wymianie instalacji zimnej wody,

co spowoduje zwiększenie wartości całego przedsięwzięcia o kwotę 301.794,65 zł.

W związku z powyższym należy zwiększyć zakres i wartość prac przedsiębiorcy Ewie Owsianowskiej i przygotować aneks do umowy. W/w nadzór inwestorski zostanie wykonany na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót zawartych w aneksie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2.970,00 brutto (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100).
 

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2006-06-14 08:16
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 13:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6500
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 13:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15