BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1639/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2006r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006

 

Na podstawie: art. 188, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. nr 45, poz. 319 ), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006 nr XXXVI/342/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005r, zmienionej uchwałą Rady nr XXXVII/349/II/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r, zmienionej uchwałą Rady nr XXXVIII/356/II/2006 z dnia 28 lutego 2006r, zmienionej uchwałą Rady nr XXXIX/359/II/2006 z dnia 28 marca 2006r, zmienionej uchwałą Rady nr XLI/373/II/2006 z dnia 30 maja 2006r, zmienionej uchwałą Rady nr XL/384/II/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

W paragrafie 1. Zwiększa się o kwotę 80.509zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 120.172.952 zł, w tym:

- nie zmienia się kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.532.074 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 ).

 

§ 2.W paragrafie 2:  1. Zwiększa się o kwotę 80.509 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 132.168.358zł, w tym:

 

1) nie zmienia się kwot wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.532.074zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:

1) zwiększa się o kwotę 80.509 zł wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 103.278.252 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

DOCHODY

I. Dochody własne zwiększa się o kwotę 80.509 zł. Zmiany obejmują:

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-328/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 854, rozdz.85415, § 2130 o kwotę 79.326 zł, z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” .

Jednocześnie w związku z powyższym zawiadomieniem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 95.617 zł, przeznaczone na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

- w rozdz. 80120, § 2130 - o kwotę 6.900zł,

- w rozdz. 80130, § 2130 - o kwotę 38.717zł,

- w rozdz. 85403, § 2130 - o kwotę 50.000 zł.

 

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-40l/06 z dnia 26.06.2006r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 854, rozdz. 85415, w § 2130 o kwotę 96.800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

 

WYDATKI

 

I. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 80.509 zł. Zmiany obejmują:

 

1. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 79.326zł, z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”, w tym:

- ZS Nr 2 w Swarzędzu - 5.720zł,

- ZS w Rokietnicy - 32.106zł,

- OSW Owińska- 41.500zł.

 

Jednocześnie (w związku z otrzymaną dotacją) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę ogółem 95.617zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 

- w rozdziale 80120 - zmniejszenia o kwotę 6.900 zł (ZS Nr 2 Swarzędz),

- w rozdziale 80130 - zmniejszenie o kwotę 38.717zł (ZS w Rokietnicy),

- w rozdziale 85403 - zmniejszenie o kwotę 50.000zł (OSW w Owińskach).

 

2. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 96.800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-20 08:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-09 08:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6107
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26