BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1611/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 12 czerwca  2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Małgorzatą Dymalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.M. Projekt Małgorzata Dymalska z siedzibą 62-020 Swarzędz, os. T. Działyńskiego 96, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła cieplnego i zaprojektowanie zestawu do podnoszenia ciśnienia wody dla celów p.poż., dotyczącej budynku Powiatu Poznańskiego „Zespół Przychodni Specjalistycznych” przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu.

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Małgorzatą Dymalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.M. Projekt Małgorzata Dymalska z siedzibą 62-020 Swarzędz, os. T. Działyńskiego 96, na wykonanie dokumentacji przebudowy węzła cieplnego i zaprojektowanie zestawu do podnoszenia ciśnienia wody dla celów p.poż., dotyczącej budynku Powiatu Poznańskiego „Zespół Przychodni Specjalistycznych” przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu.

2. Koszt wykonania usługi ustala się w wysokości 3.172,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu -Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Przy realizacji prac związanych z wymianą węzła cieplnego, zgodnie z porozumieniem zawartym z „Dalia” S.A., po stronie właściciela budynku przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu, leży przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny w zakresie budowlanym oraz zaprojektowanie i przeniesienie rozdzielaczy. Ponadto, kontrole instalacji p.poż. wykazały niewystarczające ciśnienie w hydrantach, dla podniesienia którego konieczne jest zamontowanie zestawu pompowo-hydroforowego. Dla przeprowadzenia powyżej wymienionych prac niezbędne jest wykonanie dokumentacji budowlanej.

W ramach przeprowadzanych remontów na w/w obiekcie, firma PM - PROJEKT Małgorzata Dymaiska wykonywała dokumentację instalacji budynku. Prace wykonała sumiennie i zgodnie z sztuką budowlaną, dlatego zasadnym jest zlecenie w/w prac tej firmie.

Wartość zlecenia ustala się na kwotę 3.172,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

Umowa zostanie zawarta w oparciu o art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177, z późn. zm.).

 

­Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-18 08:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 08:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7654
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 11:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40