BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1680/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 17 lipca 2006r.

 

w sprawie: ogłoszenia o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Domu Dziecka w Kórniku- Bninie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 112 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) oraz art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kómiku-Bninie.

2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu oraz w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości,.

 

§ 2. 1. Powołuje się komisję konkursową na przeprowadzenie naboru, o którym mowa w § 1 ust.1

w składzie:

1) Tomasz Łubiński - Wicestarosta, Przewodniczący Komisji

2) Ewa Dalc - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego,

3) Anna Marcinkowska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej Rady Powiatu Poznańskiego,

4) Teresa Gromadzińska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego,

5) Roma Czysz - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego,

6) Renata Ciurlik - Skarbnik Powiatu Poznańskiego,

7) Elżbieta Bijaczewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,

2. W pracach komisji w roli obserwatora w głosem doradczym może uczestniczyć przedstawiciel wojewody z nadzoru pedagogicznego i psycholog.

3. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta -Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dotychczasowym Dyrektorem Domu Dziecka w Kórniku-Bninie istnieje konieczność wyboru nowego kandydata na dyrektora niniejszej placówki. Przepis § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331) określa minimalne warunki, jakie musi spełniać dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Są to:

1) wykształcenie wyższe magisterskie:

a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub

b) na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo­-wychowawczej albo

c) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji,

2) specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

3) co najmniej trzyletni staż pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 112 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późno zm.) zatrudnienie kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej przez zarząd powiatu następuje po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Z kolei pracownikom podlegającym przepisom ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zarząd powiatu powierza stanowiska kierowników placówek opiekuńczo-wychowawczych po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 f. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) nakłada obowiązek dokonywania naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Zgodnie z art. 3a ust. 3 ww. ustawy nabór kandydatów na stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych organizuje Starosta. Uchwała określa treść ogłoszenia o naborze, skład komisji konkursowej oraz jej regulamin. Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-21 08:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 10:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6552
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32