BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1807/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 września 2006r.

w sprawie: 1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Maria Pawlicka;

3) Lidia Domachowska;

4) Anna Matuszak;

5) Adam Habryło

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski        
Wicestarosta- Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-26 13:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-30 14:10

« wstecz

Banery