BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1865/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 pażdziernika 2006r.

 

w sprawie: przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 200l roku Nr l42.poz.1592 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28.06.2005 roku w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody pieniężne w wysokości (brutto)

§ 2. 1.   Lidia Szymczak - dyrektor Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 1500,zł

2. Piotr Choryński - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu  2000,zł

3. Halina Kalisz - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej w Kórnik 1500,zł

4. Przemysław Jankiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Nr l im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 5000,zł

5. Maria Tomaszewska - dyrektor Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. 3000,zł      

6. Teresa Zeyland - wicedyrektor Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach 1000,zł 

7. Henryk Wereda - nauczyciel muzyki, twórca zespołu "Dzieci Papy" w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach  1000,zł

8. Barbara Fąka - Jankowiak - nauczyciel w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach 1000,zł

9. Renata Kozalska - Stachowiak- psycholog w filii w Pobiedziskach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swarzędzu  1000,zł

10. Danuta Lidzińska- Nowaczyk - kierownik filii w Czerwonaku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swarzędzu        1000,zł

11. Sylwia Świdzińska - Jachny - nauczyciel w Zespole Szkół Nr l im. Powstańców Wlkp. w Swarzędzu  1000,zł

12. Anna Cichocka- Majchrzak - nauczyciel w Zespole Szkół Nr l im. Powstańców Wlkp. w Swarzędzu 1000,zł

13. Anna Budnik - nauczyciel w Zespole Szkół Nr l im. Powstańców Wlkp. w Swarzędzu 1000,zł

14. Maria Kuczyńska - Nowak - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku 1000,zł

15. Katarzyna Leska - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku 1000,zł

16. Anna Lewicka - Maciejewska - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku 1000,zł

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu - panu Janowi Grabkowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta- Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXX/275/II/2005 z dnia 28.06.2005 roku upoważnia Zarząd Powiatu Poznańskiego do decydowania w sprawie przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Biorąc pod uwagę działalność wymienionych w uchwale dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych w roku szkolnym 2005/2006 roku, proponuję przyznać z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody w wysokości określonej w uchwale.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-10-25 14:13
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-29 09:22

Rejestr zmian

  • 29.05.09; korekta

Banery