BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 60/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska", z siedzibą 61-292 Poznań, os. Czecha 122/32, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przełożenie wełny mineralnej w przestrzeń pomiędzy belkami stropowymi w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" .

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Ewą Owsianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska", z siedzibą 61-292 Poznań, os. Czecha 122/32, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania" Przełożenie wełny mineralnej w przestrzeń pomiędzy belkami stropowymi w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach".

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania prac, o których mowa w § l ust. l Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 1.708,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset osiem złotych 00/1 00).

3. Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W głównym budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Owińskach trwają prace polegające na przełożeniu istniejącego ocieplania z wełny mineralnej w przestrzeń między belkami. Prace
te wykonuje firma PPHU Juliusz Szymanowski.
W związku z koniecznością prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wyżej wymienionym zakresem, ofertę złożyła Pani Ewa Owsianowska - "Kompleksowa Obsługa Inwestycji", z siedzibą 61-292 Poznań, os. Czecha 122/32. Firma ta realizowała nadzór inwestorski nad pracami termomodernizacyjnymi wykonywanymi w tym Ośrodku. Wartość usługi ustala się na kwotę 1.708,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset osiem złotych 00/100). W/w nadzór zostanie wykonany na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-02-08 14:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 13:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10766
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-23 16:35