BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Deklaracja dostępności


I. Dostępność cyfrowa strony internetowej:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.powiat.poznan.pl 

Data publikacji strony internetowej: 01-07-2003.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21-03-2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niezgodności wynikają m.in.:

 • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo
 • niektóre filmy nie posiadają napisów 
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach*

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25-03.2020. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem.
Koordynatorem do spraw dostępności w Powiecie Poznańskim jest:

Alicja Sendys, ul. Słowackiego 8, pokój 07 na parterze (60-823 Poznań)
telefon: 61 2269-252
e-mail: alicja.sendys@powiat.poznan.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe
Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 4 - przejście do treści strony,
 • 5 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 6 - przejście do wyszukiwarki,
 • 8 - wywołanie strony w wersji o wysokim poziomie kontrastu (lub w wersji graficznej).

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Uwaga: *Informacje sprzed daty 23-09-2018. nie będą poprawiane, gdyż niosłoby to za duże obciążenie dla jednostki. Pozostałe informacje po dacie 23-09-2018 są i będą w miarę możliwości systematycznie poprawiane.  

Wyniki audytu:

Na przełomie września i października 2020 roku został przeprowadzony audyt dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego - badanie zgodności strony ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.

Cele audytu:

Ocena dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego dla osób z niepełnosprawnością oraz stworzenie rekomendacji do podjęcia działań w celu usunięcia istniejących barier.

Metodologia audytu:

Badanie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1 https://www.w3.org/TR/WCAG21/ 

Osiągnięcie poziomu zgodności:

Poziom AA wytycznych WCAG 2.1

Autor badania:

Logonet Sp. z o.o., ul. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz

Miejsce przeprowadzenia audytu:

Ekspert przeprowadza audyt na sprzęcie i oprogramowaniu używanym przez siebie, na co dzień:

 • przeglądarka stron WWW – Mozilla FireFox wersja 80.0.1. (64 bity)
 • przeglądarka stron WWW –  Chrome Wersja 85.0.4183.102 (oficjalna wersja – 64-bitowa)
 • przeglądarka stron WWW – Microsoft Edge wersja 85.0.564.51 (oficjalna kompilacja – 64 bitowa).

Następnie przygotowuje w formie opisowej wyniki przeprowadzonego testu.

Typ badania:

Badanie automatyczne i eksperckie.

Podsumowanie:
Wyniki raportu zostały opisane na 49 stronach, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 wg listy kryterium w nim zawartych.
Każde kryterium opisuje: treść, ocenę i ewentualny opis błędu oraz rekomendacje zmian.

Działania naprawcze:
Po otrzymaniu raportu zostały wszczęte prace, związane z naprawą wskazanych błędów.

Wszystkie rekomendacje wskazane w raporcie są systematycznie analizowane i w miarę możliwości poprawiane.

Dodatkowe informacje:

W zakresie dostępności cyfrowej serwis spełnia następujące funkcjonalności:

 • strona jest dostosowana do programów czytających,
 • wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym,
 • kody HTML i CSS są wolne od błędów,
 • posiada mapę strony, jasno sprecyzowaną nawigację oraz aktywną wyszukiwarkę treści,
 • zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
 • spełnia wymogi kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1),
 • zastosowano także przyciski kontrastu wysokiego,
 • zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
 • powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.

II. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - każdy ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe w terminie, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę
o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż
2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego. W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt koordynatorem dostępności.

1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Jackowskiego.

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych oraz winda.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Oznaczenia w alfabecie brajla dostępne są w windzie. Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego znajdującym się przy wejściu głównym – Punkt informacyjny, w godzinach obsługi klienta, tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek-piątek 8:00 – 15:00.

 

2. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Słowackiego.

Do wejścia nie prowadzą schody, natomiast podjazd dla wózków znajduje się wewnątrz budynku, bezpośrednio przy stopniach obniżających poziom parteru.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na kondygnacjach: parter, I piętro, II piętro, III piętro.

Przed budynkiem wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce parkingowe dla karetek pogotowia.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w pomieszczeniu znajdującym się na parterze: nr 030 - Kancelaria Starostwa, w godzinach obsługi klienta, tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek-piątek 8:00 – 15:00.

 

3. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Gdyńskiej.

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Filia mieści się na parterze.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i wszystkie pomieszczenia.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

4. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Kościuszki.

Wejście do obiektu bezpośrednio z chodnika.

Do wejścia nie prowadzą schody, natomiast podjazd dla wózków znajduje się wewnątrz budynku, bezpośrednio przy stopniach obniżających poziom parteru.

Filia znajduję się w przyziemiu do którego prowadzą schody.

Brak zjazdu dla wózków, platformy oraz windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

5. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 20, 62-060 Stęszew

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Poznańskiej

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy.

Brak Toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

6. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Poznańskiej.

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Filia mieści się na I piętrze.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są  wszystkie korytarze i pomieszczenia.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na I parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

7. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Poznańskiej oraz 2 od tyłu budynku .

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się z tyłu budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Filia mieści się na parterze.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-03-31 14:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-01 11:07

Banery