BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.1.2017 z 4.01.2017 r.

 

STANOWISKO: lekarz – członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 

1) Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Analizowanie wniosków pod względem medycznym;
 2. Elektroniczna weryfikacja wniosków pod względem medycznym;
 3. Przewodniczenie posiedzeniom składu orzekającego;
 4. Uczestniczenie w posiedzeniach wyjazdowych;
 5. Wydawanie ocen lekarskich o stanie zdrowia dla osób ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności oraz ulg i uprawnień;
 6. Obsługa komputerowej bazy danych.

 

2) Zależność służbowa: Kierownik Referatu Orzeczniczego

 

3) Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4) Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 2. Specjalizacja co najmniej 1. stopnia z neurologii;
 3. Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. 2 lata stażu pracy;
 5. Umiejętność obsługi komputera;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Wysoka kultura osobista;
 5. Praktyka w orzekaniu o niepełnosprawności.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, prawo wykonywania zawodu lekarza, posiadaną specjalizację, staż pracy i ewentualnie zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa - pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.01.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2017-01-04 14:10
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 14:13

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-01-04 14:13 przez Katarzyna Kowalewska

« wstecz

Banery