BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 34/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2003r.

 

w sprawie: określenia wysokości czynszu z tytułu najmu sali konferencyjnej położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 przedsiębiorcy „Metoda Silvy” Zbigniew Królikowski z siedzibą we Wrocławiu ul. Starograniczna 28.

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z 22 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Uwzględnić wniosek z dnia 6 stycznia 2003 r. przedsiębiorcy „Metoda Silvy” Zbigniew Królikowski z siedzibą we Wrocławiu ul. Starograniczna 28 i wyrazić zgodę na zaproponowany przez Wnioskodawcę czynsz z tytułu najmu sali konferencyjnej położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 w okresie 24-26 stycznia br. (23 godziny zegarowe) w wysokości 1235 zł brutto.
2. Odstąpić od stosowania Uchwały Nr 1007/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie: Ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu sali konferencyjnej usytuowanej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie z Uchwałą Nr 1007/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie: Ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu sali konferencyjnej usytuowanej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego odpłatność z tytułu najmu sali konferencyjnej wynosi:
-350 zł +VAT (za pierwsze pięć godzin zegarowych wynajmu),
- 80 zł +VAT (za każdą następną godzinę).
Przedsiębiorca „Metody Silvy” Zbigniew Królikowski z siedzibą we Wrocławiu ul. Starograniczna 28 korzystając z sali konferencyjnej w dniach 24-26 stycznia 2003 r. przez 23 godziny na podstawie w/w Uchwały zobowiązany byłby uiścić opłatę z tytułu najmu w wysokości 1690 zł +VAT=2061,58 zł brutto (24.01 br. 14:00-20:00-350 zł + 80 zł; 25.01 br.9:00-20:00-350 zł + 480 zł; 26.01 br. 9:00-15:00-350 zł + 80 zł). Powyższy podmiot we wniosku stanowiącym załącznik* do niniejszej Uchwały zaproponował kwotę najmu w/w sali (za okres o którym mowa powyżej) w wysokości 1235 zł brutto. W związku z powyższym podjęcie decyzji o zmniejszeniu czynszu za najem przedmiotowej sali w okresie 24-26 stycznia br., w stosunku do Wnioskodawcy wymaga przyjęcia przez Zarząd Powiatu Poznańskiego stosownej Uchwały. Przyjęcie Uchwały przez Zarząd w przedmiotowej materii jest uzasadnione ponieważ:
-rynek wynajmu nieruchomości (zarówno w charakterze „stałym” jak i „okazjonalnym”) przeżywa kryzys (podaż przewyższa popyt),
-stosunkowo duża konkurencja na rynku wynajmu,
-w przedmiotowej sali konferencyjnej z uwagi na zły stan centralnego ogrzewania jak i nieszczelne okna utrzymuje się stosunkowo niska temperatura,
-wnioskodawca jest podmiotem, który uprzednio korzystał odpłatnie kilkakrotnie z w/w sali,
-w terminie 24-26 stycznia br. za wyjątkiem Wnioskodawcy żaden inny podmiot nie zwrócił się z wnioskiem o najem w/w sali,
-nie uwzględnienie wniosku przedsiębiorcy może przyczynić się do utraty w całości wpływów za w/w okres.
Reasumując, biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy zasadnym jest przyjęcie Uchwały w przedmiotowej materii.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-23 14:22
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 12:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7612
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16