BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 67/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 lutego 2003r.w sprawie: udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych — p. M. Nowickiemu, do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych w ustalonym poniżej zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych


Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zm.) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.)  Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§1. Upoważnia p. Marka Nowickiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wykonywania funkcji zarządcy drogi, a w szczególności do:
1) wydawania zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych,
2) wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym,
3) ustalania i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego,
4) ustalania i pobierania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niedotrzymania warunków zezwolenia,
5) wydawania zezwoleń na lokalizację reklam w pasie drogowym i ustalanie oraz pobieranie opłat z tym związanych
6) orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego
7) opiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 lit. g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.) projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na ruch drogowy lub drogę powiatową
8) opiniowania projektów podziałów gruntu w zakresie dróg powiatowych oraz prowadzenia negocjacji i uzgadniania protokolarnie wysokości odszkodowania z byłymi właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości wydzielonych pod drogi powiatowe zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm.)
9) zawieranie umów o wykonanie usług i robót budowlanych na drogach Powiatu Poznańskiego ujętych w planie finansowym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.)
10) uzgadniania przejazdów jednokrotnych wyznaczonym czasie po ustalonej trasie pojazdów lub zespołów pojazdów, których masa, nacisk osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla dróg powiatowych, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 98 poz. 602 ze zm.)
11) wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
12) zmiany w szczególnych przypadkach organizacji ruchu

§2. Upoważnienie jest ważne do dnia 31.12.2003 r.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-06-23 15:08
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-23 13:35

Rejestr zmian

  • 30.09.03; korekta
  • 23/10/09, KOREKTA

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8743
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-23 13:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-26 08:28