BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 210.44.2017 z dnia 29.11.2017 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. PRZYRODY I LEŚNICTWA

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Prowadzenie spraw przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności:

- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

- naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,

- sprawdzanie obowiązku wykonywania nasadzeń zastępczych rekompensujących usunięcie drzew i krzewów,

- naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie terenów zieleni lub nieprawidłowe prowadzenie prac pielęgnacyjnych,

             - prowadzenie rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996  r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;

2)      Prowadzenie spraw dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach odnoszących się do lasów zlokalizowanych na terenie powiatu, a w szczególności:

- nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli lasów zadań zawartych w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacjach stanu lasu,

- ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieujętych w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacjach stanu lasu,

- prowadzenie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny,

- uznawanie lasów za ochronne lub pozbawienie ich tego charakteru;

3)                     Dokonywanie oceny udatności upraw założonych na gruntach rolnych, zalesionych oraz prowadzenie spraw związanych z comiesięcznymi wypłatami ekwiwalentu pieniężnego za przeznaczenie gruntu rolnego pod zalesienie i prowadzenie uprawy leśnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w odniesieniu do terenu powiatu poznańskiego;

4)                     Prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie;

5)                     Prowadzenie spraw przypisanych kompetencyjnie starości przez ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

 

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. przyrody i leśnictwa.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu poznańskiego. Umowa o pracę w zastępstwie.

4Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

1. Wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa, biologii lub innych nauk przyrodniczych;

2. Znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;

3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

4. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Nieposzlakowana opinia;

8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z leśnictwem, ochroną przyrody lub ochroną środowiska;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11.12.2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2017-11-29 14:29
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-29 15:22

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-11-29 14:31 przez Katarzyna Kowalewska
 • zmieniono 2017-11-29 15:21 przez Katarzyna Kowalewska : edycja
 • zmieniono 2017-11-29 15:22 przez Katarzyna Kowalewska

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1375
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-11-29 15:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13