BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
Wydział  Komunikacji i Transportu
1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców
(PDF)


STAN NA DZIEŃ 09.10.2019 roku


Wyniki analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku:
Art. 28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 341)
Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji
PDF 
2.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących
stacje kontroli pojazdów
(PDF)


STAN NA DZIEŃ
17.10.2019

Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) Na podstawie art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca  2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) rejestry działalności regulowanej są jawne. Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

Podlega publikacji 
PDF 
3. Ewidencja instruktorów nauki jazdy Art. 33 Ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 341)
Dane udostępnia się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP
4. Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień Art. 100a-100e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP
5.

Ewidencja pojazdów i ich właścicieli

Art. 80a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę Art. 82b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) Nie podlega publikacji w BIP
2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) Podlega publikacji
3. Rejestr zgłoszeń budowy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) art. 30a Podlega publikacji
4.

Wykaz dokumentów zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
Podlega publikacji   RTF 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje
o środowisku
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
2. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej - CITES Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2134 ze zm.) Nie podlega publikacji w BIP
3. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)
Nie podlega publikacji w BIP
4. Rejestr wydawanych kart wędkarskich Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)
Nie podlega publikacji w BIP
5. Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów – którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach w związku z art. 235 ust. 3 Ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) Nie podlega publikacji w BIP
6. Rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu poznańskiego:
(zobacz więcej ...)
Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Podlega publikacji (...)
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Lista społecznych opiekunów zabytków

Art. 103 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP
Wydział Edukacji
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

Karta Nauczyciela - art. 9g ust 9 (Dz. U. 2018 r. poz. 967 ze zm.) Nie podlega publikacji w BIP
2.

Ewidencja Szkół i Placówek niepublicznych (RTF)

Art. 168 ust. 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1. Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) Nie podlega publikacji w BIP
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji
w BIP
1.

Rejestr dokumentów zawierających informacje o środowisku (RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
Wydział Organizacyjny
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) Podlega publikacji   RTF 
2. Ewidencja klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, nie prowadzących działalności gospodarczej Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) Podlega publikacji   RTF 
3. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)

Podlega publikacji    PDF 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 2010.06.02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-28 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 14:30

Rejestr zmian

 • zmieniono 2011-12-28 08:34 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-12-28 08:37 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-12-28 08:39 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-12-28 08:39 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-01-09 12:13 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści OSK
 • zmieniono 2012-01-17 10:08 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji SKP Wydziału KT
 • zmieniono 2012-01-24 12:26 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-02 11:31 przez Administrator Systemu: aktualizacja załącznika OSK
 • zmieniono 2012-02-06 16:30 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-06 16:31 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-07 12:29 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2012-02-20 11:44 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru KT - OSK
 • zmieniono 2012-02-22 10:47 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści (WŚ)
 • zmieniono 2012-02-22 10:49 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-24 14:10 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści rejestr SKP
 • zmieniono 2012-02-27 12:19 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2012-02-27 12:50 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-27 12:58 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-27 12:58 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-27 13:00 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-27 13:36 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-27 16:02 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-03-01 12:17 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK
 • zmieniono 2012-03-12 16:34 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru SKP - wydziału KT
 • zmieniono 2012-03-13 10:19 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru SKP wydziału KT
 • zmieniono 2012-03-14 10:21 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru OSK - KT
 • zmieniono 2012-03-19 09:34 przez Administrator Systemu: dodanie rejestru WKI dla działu AB
 • zmieniono 2012-03-19 09:52 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-03-26 13:53 przez Magdalena Krygier: aktualizacja wykazu SKP - Wydział KT
 • zmieniono 2012-03-26 13:57 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-04-03 11:57 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2012-05-16 10:42 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK w wydziale KT
 • zmieniono 2012-05-16 10:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-05-16 10:47 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-05-21 11:39 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK
 • zmieniono 2012-06-26 10:11 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści - OSK
 • zmieniono 2012-07-05 08:05 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej dla ZK
 • zmieniono 2012-07-06 12:45 przez Administrator Systemu: aktulizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2012-07-11 13:31 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK w Wydziale KT
 • zmieniono 2012-08-20 11:41 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-08-20 11:43 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-08-20 11:44 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-08-20 11:46 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2012-08-27 12:42 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2012-08-28 12:13 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-09-18 11:13 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru Wydziału KT dot. OSK
 • zmieniono 2012-09-18 11:16 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-09-19 10:47 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2012-09-19 10:48 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-09-26 12:41 przez Magdalena Krygier: aktualizacja
 • zmieniono 2012-09-26 12:56 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-09-26 13:13 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-09-26 13:23 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-09-26 13:29 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-10-19 12:30 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK
 • zmieniono 2012-10-19 12:33 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-10-24 10:19 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla wydziału KT
 • zmieniono 2012-11-09 10:58 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK wydziału KT
 • zmieniono 2012-11-22 11:22 przez Administrator Systemu: aktualizacja załącznika OSK dot. Wydziału KT
 • zmieniono 2012-11-27 10:47 przez Administrator Systemu: aktualizacja załącznika SKP dot. Wydziału KT
 • zmieniono 2012-11-29 08:01 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-12-03 14:23 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru OSK dla KT
 • zmieniono 2012-12-12 08:13 przez Administrator Systemu: aktualizacja załącznika pdf dla Wydziału KT (dot.OSK)
 • zmieniono 2012-12-19 08:35 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2012-12-19 08:38 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-12-19 08:45 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-11 10:56 przez Administrator Systemu: aktuliazacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-01-23 10:43 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru OSK dla KT
 • zmieniono 2013-01-23 10:45 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-23 10:47 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-23 11:08 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-24 08:21 przez Magdalena Krygier: Aktualizacja rejestru OSK
 • zmieniono 2013-01-24 08:25 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-03-11 12:30 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK
 • zmieniono 2013-04-03 11:04 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2013-04-05 10:59 przez Administrator Systemu: aktulizacja OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2013-04-22 12:14 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-04-29 12:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2013-05-02 13:25 przez Administrator Systemu: aktualizajca załącznika OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2013-05-08 12:20 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-08 12:23 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-08 12:56 przez Magdalena Krygier: Ddoanie analizy średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku za 2012r.
 • zmieniono 2013-05-08 12:59 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-05-08 13:19 przez Magdalena Krygier: korekta edytorska
 • zmieniono 2013-05-08 14:36 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-05-20 14:01 przez Administrator Systemu: aktualizacja załącznika OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2013-06-11 10:35 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-06-12 11:57 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-06-12 11:58 przez Administrator Systemu: aktualizacka zał. OSK dla KT
 • zmieniono 2013-06-14 08:51 przez Magdalena Krygier: aktualizacja
 • zmieniono 2013-06-14 09:03 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-17 11:00 przez Magdalena Krygier: aktualizacja
 • zmieniono 2013-06-17 11:03 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-17 16:31 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-19 14:17 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-06-20 11:42 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-06-27 15:23 przez Administrator Systemu: aktualizacja podlinkowań
 • zmieniono 2013-06-28 14:59 przez Administrator Systemu: aktualizacja hiperłącza
 • zmieniono 2013-07-01 16:20 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2013-07-01 16:21 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-07-05 12:00 przez Administrator Systemu: korekta podlinkowań
 • zmieniono 2013-07-19 13:35 przez Magdalena Krygier: aktualizacja OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2013-07-23 08:31 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-07-23 08:32 przez Magdalena Krygier: aktualizacja dot. rejestrów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • zmieniono 2013-07-26 08:22 przez Administrator Systemu: aktualizacja odnośników - dot. wydziału WD
 • zmieniono 2013-07-26 08:54 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-07-26 13:06 przez Magdalena Krygier: aktualizacja publikatora przy rejestrach Wydziału Komunikacji i Transportu
 • zmieniono 2013-07-29 12:10 przez Administrator Systemu: aktualizacja - dot. WŚ
 • zmieniono 2013-07-29 12:15 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-07-29 12:33 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2013-07-30 12:27 przez Magdalena Krygier: korekta edytorska
 • zmieniono 2013-08-08 13:23 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla Wydziału KT
 • zmieniono 2013-08-28 11:04 przez Administrator Systemu: aktulizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-09-03 15:10 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-09-05 14:57 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-09-20 12:29 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-10-04 08:28 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-04 08:29 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-10-07 15:36 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-10-10 14:01 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-10-25 08:48 przez Magdalena Krygier: aktualizacja wykazu OSK
 • zmieniono 2013-11-04 15:07 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-11-07 12:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-11-15 07:55 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2013-12-23 10:18 przez Administrator Systemu: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2013-12-31 08:16 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-01-07 14:28 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2014-01-14 11:00 przez Administrator Systemu: publikacja rejestru decyzji pozwoleń na budowę
 • zmieniono 2014-01-15 07:57 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-01-17 10:01 przez Magdalena Krygier: aktualizacja publikatorów
 • zmieniono 2014-01-20 16:30 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-01-24 11:29 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-01-27 14:30 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-01-29 15:01 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-02-07 14:56 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-02-19 08:32 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestrów KT
 • zmieniono 2014-02-21 08:19 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-02-24 11:12 przez Magdalena Krygier: Dodanie wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku za 2013r.
 • zmieniono 2014-02-25 08:48 przez Magdalena Krygier: korekta
 • zmieniono 2014-03-05 09:24 przez Administrator Systemu: dodanie wersji excel statystyki WORD 2013
 • zmieniono 2014-03-05 11:59 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-03-05 12:06 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-03-17 15:27 przez Magdalena Krygier: aktualizacja rejestru OSK - KT
 • zmieniono 2014-03-18 15:03 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2014-03-24 13:52 przez Administrator Systemu: aktualizacja załącznika - Wyniki analizy statystycznej 2013
 • zmieniono 2014-03-31 13:37 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-04-02 13:44 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-04-03 09:16 przez Administrator Systemu: aktualizacja rejestru KZ
 • zmieniono 2014-04-03 09:17 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-04-03 09:18 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-04-03 09:20 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-04-03 13:31 przez Administrator Systemu: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2014-04-04 12:38 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-04-24 10:36 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-05-12 09:29 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-05-15 12:06 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-05-27 08:41 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-05-29 13:35 przez Administrator Systemu: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2014-06-10 11:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-06-17 13:05 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-06-20 12:18 przez Administrator Systemu: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2014-07-17 12:27 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-07-30 15:24 przez Pieczyński Maciej: Zmiana wykazu OSK - stan na dzień 30.07.2014
 • zmieniono 2014-08-18 15:44 przez Administrator Systemu: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2014-09-10 13:58 przez Administrator Systemu: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2014-09-10 14:06 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-10 14:30 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2014-09-10 14:35 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-10-03 10:43 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-10-15 13:04 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-10-28 10:23 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2014-10-28 10:28 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-10-28 10:29 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-10-28 10:30 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-10-28 10:31 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-11-17 13:34 przez Administrator Systemu: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-01-28 12:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-01-29 14:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-02-05 14:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2015-02-25 10:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2015-03-02 11:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2015-03-04 08:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-03-09 15:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-03-09 16:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-03-10 11:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-03-10 11:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-03-25 14:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-05-07 08:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-05-07 08:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-07 08:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-07 08:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-07 12:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie pozycji Wydziału OP
 • zmieniono 2015-05-07 12:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-07 12:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-07 12:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-08 11:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-05-15 11:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-05-15 11:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-15 11:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-15 11:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-15 11:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-15 11:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-18 14:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2015-05-21 09:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta rejestru SKP dla KT
 • zmieniono 2015-05-26 12:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-05-26 12:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-26 12:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-26 12:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-26 12:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-26 12:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-27 10:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-06-24 08:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-07-01 14:07 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2015-07-02 08:55 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2015-07-02 09:47 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2015-07-06 12:29 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2015-07-06 14:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-07-08 11:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-08-05 10:18 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-08-05 10:23 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-08-31 16:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-04 12:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktulizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-09-04 13:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-09 12:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2015-09-16 12:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja adresu rejstru AB - RZRB
 • zmieniono 2015-09-16 13:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie rejestru dot. zbiorów danych osobowych
 • zmieniono 2015-09-16 13:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-16 13:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-28 09:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-10-06 12:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-10-06 12:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-22 14:30 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2015-10-22 14:31 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2015-10-22 14:32 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2015-10-23 11:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-10-26 14:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-10-26 14:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 14:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 14:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 14:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 15:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 15:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 15:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 15:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 15:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 15:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-26 15:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-10-29 08:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-29 08:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-09 13:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-11-09 13:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-09 13:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-09 13:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-09 13:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-12 09:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2015-11-24 10:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2015-11-24 10:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-01-04 13:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2016-01-15 14:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2016-02-02 11:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2016-02-02 12:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-02-15 11:33 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-02-15 11:38 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-02-19 13:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2016-02-19 13:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-03-14 09:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-03-14 09:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-03-14 14:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-03-30 12:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2016-04-19 11:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK i SKP dla KT
 • zmieniono 2016-04-26 11:15 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-04-26 11:29 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-05-10 11:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-05-10 11:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-18 14:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-05-20 11:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie ewidencji stowarzyszeń zwykłych utworzonych po 20.05.2016 roku
 • zmieniono 2016-05-20 11:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-23 09:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-05-23 09:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-25 14:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja WŚ
 • zmieniono 2016-05-30 16:38 przez Adam Ceglarek: dodanie ewidencji stowarzyszeń zwykłych z dnia 30.05.2016
 • zmieniono 2016-05-30 16:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-31 08:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie odnośnika do platformy peup
 • zmieniono 2016-05-31 08:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-06-08 10:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-06-08 10:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-06-09 13:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2016-06-10 12:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2016-06-16 10:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2016-06-21 14:19 przez Adam Ceglarek: ewidencja stowarzyszeń zwykłych - aktualizacja
 • zmieniono 2016-06-29 14:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2016-07-12 14:26 przez Adam Ceglarek
 • zmieniono 2016-07-14 14:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie OSK dla KT
 • zmieniono 2016-08-02 11:53 przez Bartosz Kurek : dodanie aktualnego wykazu Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • zmieniono 2016-08-09 11:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-08-17 12:30 przez Adam Ceglarek: aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2016-08-25 14:22 przez Adam Ceglarek
 • zmieniono 2016-08-26 11:25 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2016-08-26 11:29 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2016-08-30 13:19 przez Adam Ceglarek
 • zmieniono 2016-09-16 09:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-09-16 09:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-09-16 09:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-09-16 09:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-09-16 09:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-09-21 14:35 przez Adam Ceglarek: aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2016-09-21 14:38 przez Adam Ceglarek
 • zmieniono 2016-09-21 15:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-09-23 11:17 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2016-09-23 11:20 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2016-09-23 12:40 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2016-09-23 12:46 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2016-09-23 13:00 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-09-28 10:52 przez Małgorzata Skowrońska: Aktualizacja
 • zmieniono 2016-10-04 09:59 przez Adam Ceglarek
 • zmieniono 2016-10-05 10:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2016-10-21 10:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-10-21 10:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2016-11-15 09:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-15 09:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-11-15 09:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-11-15 10:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-11-17 11:57 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2016-12-01 08:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2016-12-15 11:12 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-12-15 11:13 przez Bartosz Kurek : aktualizacja - OP
 • zmieniono 2016-12-20 12:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2017-01-03 10:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-01-09 13:49 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 • zmieniono 2017-01-10 12:57 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-01-16 13:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • zmieniono 2017-01-17 12:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: Aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-01-24 10:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2017-01-30 14:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie rejestru umów
 • zmieniono 2017-01-30 15:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-02-01 13:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie analizy statystycznej za rok 2016 dla Wydziału KT
 • zmieniono 2017-02-01 13:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-02-02 13:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-02-07 09:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: zmiana załącznika - Wyniki zdawalności WORD 2016
 • zmieniono 2017-02-10 13:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej - Prawo o ruchu drogowym
 • zmieniono 2017-02-20 09:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-02-22 10:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-02-24 09:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2017-03-01 11:21 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-03-02 12:15 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-02 12:16 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-03-13 13:06 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 • zmieniono 2017-03-15 11:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-03-15 12:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-03-15 12:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-03-15 12:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-03-16 07:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-03-17 11:30 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-03-22 13:07 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-03-24 13:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla Wydziału KT
 • zmieniono 2017-03-30 07:58 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2017-03-30 12:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2017-04-06 08:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-04-12 12:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-04-19 11:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-04-26 12:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-04-27 12:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja załącznika OSK dla KT
 • zmieniono 2017-04-27 12:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-05-04 09:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2017-05-19 12:14 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 • zmieniono 2017-05-19 12:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2017-05-22 10:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-05-22 10:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-06-01 14:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-06-06 11:45 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-06-16 13:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2017-06-23 11:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-06-28 08:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-06-28 11:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-07-14 10:50 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-07-19 15:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja - Wydział Edukacji
 • zmieniono 2017-08-03 13:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń
 • zmieniono 2017-08-07 09:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-08-14 12:26 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-08-16 10:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-08-16 13:27 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-08-18 13:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-08-22 11:56 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-08-31 13:12 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-09-18 12:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2017-09-18 13:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-09-19 10:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja KT
 • zmieniono 2017-09-19 14:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja KZ
 • zmieniono 2017-09-20 15:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-09-28 13:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2017-10-10 12:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-10-10 12:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-10-19 11:51 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja
 • zmieniono 2017-10-19 11:52 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2017-10-20 09:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-10-24 12:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-10-27 14:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń
 • zmieniono 2017-11-08 12:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2017-11-09 11:41 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-11-09 11:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-11-09 11:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-11-20 15:03 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-11-27 10:42 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja
 • zmieniono 2017-11-27 10:47 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2017-11-28 13:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-12-05 14:13 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-12-07 13:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-12-08 12:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2017-12-12 14:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja rejestru OSK dla KT
 • zmieniono 2017-12-20 15:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja rejestru Wydziału AB
 • zmieniono 2018-01-10 13:24 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-01-17 13:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-01-31 14:29 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-02-07 12:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w 2017 roku
 • zmieniono 2018-02-08 13:06 przez Bartosz Kurek : aktualizacja danych
 • zmieniono 2018-02-12 15:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-02-13 09:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja ewidencji stowarzyszeń
 • zmieniono 2018-02-14 10:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-02-19 15:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja rejestru stowarzyszeń
 • zmieniono 2018-02-20 12:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-03-09 14:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-03-14 11:19 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-03-19 12:00 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2018-03-26 14:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-04-06 11:37 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-04-06 14:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński:
 • aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-04-10 09:56 przez Administrator Systemu - Bartosz Kurek:
 • aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-04-12 08:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński:
 • aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-04-18 12:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński:
 • aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-04-20 09:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński:
 • aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-04-30 10:29 przez- Bartosz Kurek: aktualizacja danych
 • zmieniono 2018-05-02 13:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński:
 • aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2018-05-07 13:48 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-05-08 12:30 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-05-14 12:06 przez Adam Ceglarek
 • zmieniono 2018-05-14 12:16 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-05-14 12:19 przez Adam Ceglarek
 • zmieniono 2018-05-15 10:03 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-05-17 09:23 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-05-17 12:58 przez Dariusz Doliński: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-05-18 11:51 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-05-21 09:13 przez Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-05-22 13:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński:
 • aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-05-23 11:15 przez Dariusz Doliński: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-05-30 13:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński:
 • aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2018-06-11 10:55 przez Dariusz Doliński: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-06-13 08:53 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-06-13 09:27 przez Dariusz Doliński: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-06-14 11:28 przez Dariusz Doliński: Aktualizacja
 • zmieniono 2018-06-20 09:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń
 • zmieniono 2018-07-11 09:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja osuwisk
 • zmieniono 2018-07-11 09:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-08-09 11:14 przez Bartosz Kurek : aktualizacja OSK
 • zmieniono 2018-08-13 13:23 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-08-13 13:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-08-13 13:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-08-13 13:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-08-14 09:05 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-08-20 11:59 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-09-21 11:30 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-09-24 12:20 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-09-24 15:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-10-01 13:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń
 • zmieniono 2018-10-03 12:22 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-10-05 11:12 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-10-08 09:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-10-08 15:34 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-10-10 09:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-10-10 14:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-10-16 10:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-10-23 10:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2018-10-24 13:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń
 • zmieniono 2018-10-26 11:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń
 • zmieniono 2018-11-05 10:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-05 10:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-05 10:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-05 15:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-22 07:45 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2018-11-22 07:47 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-23 10:08 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-27 10:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2018-12-03 14:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-12-05 13:52 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-12-06 09:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-12-11 11:50 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-12-13 10:44 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-12-20 12:17 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-12-27 10:01 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2018-12-28 08:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-12-28 09:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-01-02 08:23 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-01-02 11:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-01-02 11:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-01-02 11:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-01-02 11:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-01-03 09:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2019-01-07 15:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2019-01-07 15:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-01-07 15:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-01-07 15:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-01-08 09:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2019-01-09 13:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-01-14 09:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-01-15 13:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie SKP dla KT
 • zmieniono 2019-01-31 11:13 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-01-31 14:02 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2019-02-04 13:23 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-02-05 12:02 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-02-07 11:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2019-02-07 13:14 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-02-19 10:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta przekierowania
 • zmieniono 2019-02-19 11:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja statystki WORD za 2018,
 • zmieniono 2019-02-20 10:26 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-02-22 08:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja,
 • zmieniono 2019-02-22 10:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-22 11:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-22 11:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-25 13:14 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-02-27 14:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja statystyki zdawalności za 2018 rok
 • zmieniono 2019-03-06 09:53 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-03-07 09:48 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-03-15 10:24 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-04-12 13:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2019-04-16 10:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2019-04-23 10:09 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-04-26 11:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2019-05-21 12:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-05-29 10:46 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2019-06-03 13:15 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2019-06-03 15:03 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2019-06-12 10:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktulizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2019-06-24 13:14 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-06-24 13:16 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-07-12 09:56 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-07-17 10:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-07-17 10:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-17 10:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-17 10:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-17 11:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-17 11:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-18 14:06 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-07-19 08:48 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-08-01 11:49 przez Bartosz Kurek : Aktualizacja treści
 • zmieniono 2019-08-27 09:55 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-09-02 10:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2019-09-03 08:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2019-09-03 11:47 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-09-10 10:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2019-09-10 10:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-09-17 12:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2019-09-19 10:48 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-09-27 08:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK i SKP dla KT
 • zmieniono 2019-09-27 08:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-10-03 09:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2019-10-04 14:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK dla KT
 • zmieniono 2019-10-08 13:27 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-10-09 14:11 przez Adam Ceglarek: Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • zmieniono 2019-10-11 11:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja OSK i SKP dla KT
 • zmieniono 2019-10-17 13:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja SKP dla KT
 • zmieniono 2019-10-21 14:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 92635
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-10-21 14:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-22 09:22