BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 173/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2003r.


w sprawie: zmiany uchwały nr 64/2003 z dnia 11.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2003 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego (..) zmienionej uchwałą nr 152/03 z dnia 28.04.2003 roku.

Na podstawie art.4 ust 1 pkt 7 i 8, art. 6 ust 1, art. 51, art. 60 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), art.1 ust 4, art.9 ust 2, art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 1998 r. nr 106, poz. 668 z późno zm) art. 1 ust 2, art.8a,art. 11 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 ),.art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w związku z uchwałą Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (...) zmienioną uchwałą Nr 476/2001 z dnia 22.03.2001 r., oraz uchwałą 813/2002 z dnia 4.02.2002 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się o 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) kwotę przydzielonych środków finansowych na realizację eliminacji i finałów Wojewódzkiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wykazanej w zatwierdzonym zestawieniu podziału środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i turystyki uchwała nr 64/2003 zał. 2, tab. nr 1, poz. 3 (inne).
2. Zmniejsza się o 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) kwotę przeznaczoną na realizację programu "Animator sportu szkolnego" wykazanej w zatwierdzonym zestawieniu podziału środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i turystyki - uchwała nr 64/2003 zał. 2, tab. nr 1, poz. 2 (inne).
3. Zwiększa się kwotę o 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na realizację programu pn.
"Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim"

§2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury. Kultury Fizycznej i Turystyki.

§3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
p. Ewa Dalc
p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu realizują program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pn. "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim". Program skierowany jest dla organizatorów sportu na realizację niżej wymienionych zadań: organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja zasad współzawodnictwa sportowego, organizowanie zajęć rekreacyjnych w okresach wolnych od nauki, organizowanie szkoleń wolontariuszy i animatorów sportu, inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport i inne aktywne formy spędzania wolnego czasu. Część środków finansowych zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Uchwałą nr 152/03 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 kwietnia 2003 podjęto decyzję o przeznaczenie kwoty 6.000 zł na realizację "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim".
Jednak wyżej wymienione środki na realizację całorocznego programu są niewystarczające, wobec czego proponuję podjęcie uchwały o przeznaczeniu dodatkowej kwoty 6.000 zł.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-09-23 09:39
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-18 09:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9401
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-18 09:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-15 15:10