BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 793/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2002r.

 


w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. mienia na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) w związku z art. 53 ust. 1 i 2 oraz art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 r. Nr 46 poz. 543) w związku z art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 lit. b) Uchwały nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Dyrektorowi Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. na zrzeczenie się na rzecz Powiatu Poznańskiego mienia, określonego w załączniku* do niniejszej uchwały, w celu jego wniesienia przez Powiat Poznański do spółki Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A. jako wkładu niepieniężnego.

§ 2. Czynność prawna określona w § 1 zostanie dokonana w formie aktu notarialnego.

§ 3. Do czasu utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który będzie kontynuatorem działalności likwidowanego Szpitala, mienie, o którym mowa w § 1, zostanie oddane Szpitalowi w nieodpłatne używanie w drodze umowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu - Gabrieli Ozorowskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Uchwała nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. upoważniła Zarząd Powiatu do pozbawienia likwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" składników przydzielonego i nabytego mienia niezbędnego do realizowania dotychczasowej działalności Szpitala oraz zadysponowania nim poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A.
Forma pozbawienia Szpitala składników mienia musi być zgodna z przepisami regulującymi gospodarkę nieruchomościami oraz z kodeksem cywilnym, który min. zastrzega dla czynności prawnych, których przedmiotem są nieruchomości formę aktu notarialnego. Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) organ założycielski nie może rozwiązać umowy użytkowania wieczystego i przenieść własności, a poprzez to pozbawić Szpitala nieruchomości gruntowych poprzez jednostronną czynność prawną. Wymagane jest zrzeczenie się przez Szpital prawa wieczystego użytkowania gruntów.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-04 13:45
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 10:07

Rejestr zmian

 • 07.08.03; korekta
 • 28.03.08; aktualizacja nazwy wydziału OP
 • 30.08.10; korekta
 • 21.04.11; korekta
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-04 13:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-07 11:23

« wstecz

Banery