BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 820/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2002r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz w drodze rokowań.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się sprzedać w drodze rokowań za cenę ustaloną, w tych rokowaniach nieruchomość położoną, przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz, oznaczoną, w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/2 o pow. 0,1515 ha zapisaną w KW Nr 127 669 w części dotyczącej trzech lokali użytkowych mieszczących się w budynkach posadowionych na powyższej nieruchomości wraz z ułamkową częścią gruntu.

§ 2. Powołuje się komisję do przeprowadzania rokowań w następującym składzie:
1. Marek Woźniak
2. Dorota Nawrocka
3. Paweł Klimek
4. Członek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Powiatu
Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą, Nr XXXIV/243/200 1 z dnia 31 lipca 2001 r. wyraziła wolę sprzedaży nieruchomości położonej w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/2 o pow. 0,1515 ha, w części dotyczącej następujących lokali użytkowych mieszczących się w budynkach położonych na powyższej nieruchomości:
- pomieszczenia biurowe - 4 izby
- świetlica - 3 izby
- magazyn - 3 izby
- warsztat - 5 izb.
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą z dnia 15 października 2001 r. ogłosił Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż powyższych lokali użytkowych. Z uwagi na złożenie tylko jednej oferty dotyczącej nabycia lokalu użytkowego - warsztatu, który sprzedany został aktem notarialnym z dnia 21.12.2001 r., ogłoszono drugi przetarg uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. na sprzedaż pozostałych trzech lokali. Powyższy przetarg nie odbył się z uwagi na nie złożenie ofert. W tym stanie rzeczy, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zachodzi możliwość zbycia przedmiotowych lokal i użytkowych w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:12
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 09:28

« wstecz

Banery