BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 828/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 lutego 2002r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Skórzewie na zorganizowanie III Halowego Turnieju Piłki Nożnej "DOPIEWO 2002".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, paz. 578 z późn. zm.), art. 4. art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku a kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, paz. 113 z późn. zm.). art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, paz. 1014 z późn. zm.). uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania a udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystki z dnia 21 grudnia 1999r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Skórzewie, ul. Poznańska 42, 60-185 Poznań dotację w wysokości 2.000 zł (słownie: dwatysiącezłotych) na zorganizowanie III Halowego Turnieju Piłki Nożnej “DOPIEWO 2002”
2. Turniej odbędzie się w terminie 23 - 24.02 2002 r w Hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Uczniowski Klub Sportowy w Skórzewie wystąpił z wnioskiem a dotację na zorganizowanie III Halowego Turnieju Piłki Nożnej “DOPIEWO 2002”, w kategoriach dla juniorów młodszych oraz trampkarzy młodszych.
W Turnieju wystąpią zespoły z całej Wielkopolski. Powiat poznański reprezentować będą zespoły: „Stalexport” z Komornik, “Stella” z Lubonia oraz “Concordia” z Murowanej Gośliny
Turniej odbędzie się na hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie w dniach od 23 - 24 lutego 2002 roku.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu datacji w kwocie 2000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak


 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-07-07 10:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 14:09

Rejestr zmian

  • 13.08.03; korekta
  • 08.12.10; korekta
  • 22.04.11; korekta

« wstecz

Banery