BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 870/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2002r.

 

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia podziału środków budżetowych 2002r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 6 ust. 1, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1998 r. nr 106, poz. 668 z późn. zm.) art. 1 ust. 2, art. 8a, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) art. 42 ust. 112 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113 z późn. zm. ), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm., uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w związku z uchwałą Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (....) zmienioną uchwałą, Nr 476/2001 z dnia 22.03.2001 r., oraz uchwałą 813/2002 z dnia 4.02.2002 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się zestawienia podziału środków budżetowych na realizację zadań powiatu poznańskiego:
a) z dziedziny kultury przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych (tabela 1)
b) z dziedziny kultury przez gminy, powiatowe tub gminne jednostki organizacyjne, inne instytucje (tabela 2)
c) z dziedziny kultury przez podmioty, które złożyły oferty na scenariusz i realizację w 2001r. powiatowych imprez kulturalnych (tabela 3)
d) z dziedziny ochrony dóbr kultury przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i inne instytucje (tabela 4).
Zestawienia opisane w ppkt. a), b), c) i d) stanowią, załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się zestawienia podziału środków budżetowych na realizację zadań powiatu poznańskiego:
a) z dziedziny kultury fizycznej przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych (tabela 1)
b) z dziedziny kultury fizycznej przez gminy, powiatowe lub gminne jednostki organizacyjne, inne instytucje (tabela 2)
c) z dziedziny turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, gminne jednostki organizacyjne oraz instytucje, które złożyły oferty na scenariusz i realizację w 2001 r. powiatowych imprez turystycznych ( tabela 4).
Zestawienia opisane w ppkt. a), b) i c) stanowią załącznik nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdzone zestawienia, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Korzystając z uprawnień wynikających z uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31.08.99 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji (...) oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21.12.99 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu w drodze uchwały Nr 819/2002 z dnia 4.02.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 150/25/2000 z dnia 13.03.2000 r. oraz 476/2001 r. z dnia 22.03.2001 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej turystyki wznowił działalność komisji konkursowej.
Zgodnie z § 14 ust. 1 jednolitego tekstu "Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej" zestawienie podziału środków dołącza się do protokołu z prac komisji i przedstawia Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia. Komisja ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury dokonała podziału środków budżetowych na posiedzeniu w dniu 5.03.2002 r., a komisja zajmująca się wnioskami z dziedziny kultury fizycznej i turystyki w dniu 6.03.2002 r.
W trybie przewidzianym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych były także oceniane wnioski / oferty gmin, powiatowych lub gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji oraz oferty na scenariusz i realizację w 2002 r. powiatowych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
Zatwierdzone przez Zarząd Powiatu zestawienia podziału środków budżetowych będą stanowiły podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.
Wobec powyższego uprzejmie proszę o podjecie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

* Załącznik nr 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-07 13:04
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 11:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10423
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 12:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46