BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1087/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 października 2002r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych:
Etap 1. Opracowanie hybrydowej numerycznej mapy ewidencyjnej rastrowo-wektorowej w systemie GEO-INFO 2000.
Etap 2. Opracowanie numerycznej mapy wektorowej o treści zawierającej geometrię działek Obręby Biskupice i Jerzykowo, gmina Pobiedziska, województwo Wielkopolskie.
2. Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633),
Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych:
Etap 1. Opracowanie hybrydowej numerycznej mapy ewidencyjnej rastrowo-wektorowej w systemie GEO-INFO 2000.
Etap 2. Opracowanie numerycznej mapy wektorowej o treści zawierającej geometrię działek Obręby Biskupice i Jerzykowo, gmina Pobiedziska, województwo Wielkopolskie.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową, stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Włodzimierz Dziurkiewicz - Przewodniczący Komisji;
2. Grażyna Szmygin;
3. Barbara Piasecka;
4. Józef Karcz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.10.2002 r. znak FBI/3011/517/2002 zwiększona została dotacja celowa w dziale 710 rozdział 71013 § 2110 o kwotę 70 000 zł. Powyższa zmiana związana jest z nałożeniem na Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stopnia powiatowego zadania związanego z udostępnieniem danych z ewidencji gruntów i budynków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, w tym budowy baz danych Identyfikacji Działek Rolnych na obiektach Zalasewo, Biskupice i Jerzykowo.

Dyrektor
Jerzy Wiktorko

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:55
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-25 10:02

« wstecz

Banery