BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 547/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty, którym proponuje się udzielenie dotacji.

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U nr 55 poz. 662 z 17 lipca 2000r.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Opiniujący wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty, o których mowa wart. 12 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Zespół Opiniujący, zwany dalej Zespołem przedstawia Zarządowi Powiatu propozycje ofert, na które proponuje się udzielnie dotacji.

§ 3. Zespół działa w następującym składzie:
a) Gabriela Ozorowska -przewodnicząca, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego;
b) Elżbieta Bijaczewska -specjalista z zakresu pomocy społecznej;
c) Przedstawiciel Komisji Zdrowia Publicznego i Pomocy Społecznej;
d) Przedstawiciele podmiotów występujących o dotację;
e) Pracownik Starostwa Powiatowego ds. pomocy społecznej- sekretarz Zespołu.

§ 4. Regulamin Pracy Zespołu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Zespół powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Pani Gabrieli Ozorowskiej, Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 12 a ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 z późn. zmian.) organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecać, w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu oraz innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo. Ponieważ do Starostwa Powiatowego napłynęły już w tym roku wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, uzasadnione jest ogłoszenie konkursu ww. zakresie.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

Załącznik
REGULAMIN PRACY ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb pracy Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej składane przez podmioty, o których mowa w art. 12 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

§ 2. Zespół działa na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U nr 55 poz. 662 z 17 lipca 2000 r.).

Rozdział II- Skład i zadania Zespołu
§3
Zadaniem Zespołu jest:
a) rozpatrywanie i opiniowanie złożonych wniosków przez podmioty, o których mowa w art. 12 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w oparciu o ustalone kryteria;
b) dokonanie propozycji podziału środków budżetowych przeznaczonych na ich realizację.
§4
1. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący.
2. Do zadań przewodniczącego należą w szczególności:
- zwoływanie posiedzeń Zespołu,
- przewodniczenie obradom,
- nadzorowanie przestrzegania zasad i trybu pracy Zespołu,
- przeprowadzanie głosowań ws. wyboru wniosków i propozycję podziału środków na ich realizację.
§5
Do zadań sekretarza należy:
- przekazanie członkom Zespołu wniosków dotyczących realizacji zadań,
- prowadzenie korespondencji ws. uzupełnienia wniosków,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowania.
- przygotowanie ogłoszenia o wynikach postępowania.

Rozdział III - Tryb pracy Zespołu
§6
Posiedzenia Zespołu zwoływane są niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków.
§7
Jeżeli informacje zawarte we wnioskach budzą wątpliwości Zespołu, może on podjąć czynności wyjaśniające w ustalonej przez siebie formie.
§8
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy swego składu.
2. W przepadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§9
1. Zespół podejmuje decyzje dotyczące oceny wniosków w formie pisemnego głosowania imiennego przeprowadzonego na indywidualnych kartach oceny, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Po zakończeniu głosowania imiennego sekretarz Zespołu sporządza listy wniosków uwzględniające kolejność wynikającą z ilości przyznanych punktów.

§ 10
Komisja w oparciu o listy, o których mowa w § 9 ust. 2 dokonuje podziału środków budżetowych wg zasady pierwszeństwa wniosków wyżej punktowanych nad niżej punktowanym
§ 11
1. Zestawienie podziału środków przedstawia się Zarządowi do zatwierdzenia.
2. Zatwierdzone zestawienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.
3. Informacje o przyznanych środkach zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz w Biuletynie Powiatu Poznańskiego.

 

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-17 12:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:54

Rejestr zmian

 • 27.08.03; korekta
 • 19.07.10; korekta
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-17 12:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-27 09:17

« wstecz

Banery