BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 560/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2001r.


w sprawie: udzielenia dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno -Krajoznawczemu Oddział im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu na organizacje Rajdu pn. VIII Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadali powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się, dotację Polskiemu Towarzystwu Turystyczno -Krajoznawczemu w Luboniu w wysokości 1.200 zł (słownie: jedentysiącdwieściezłotych), na organizację Rajdu pn. VIII Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym.
2. Rajd odbędzie się w dniu 6 października 2001 roku na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego ( Mosina -Pożegowo -meta).

§ 2. 1. Przekazanie środków fmansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.
2. Środki finansowe w wysokości 1.200 będą przekazane z puli budżetu powiatu w tym kwota 1.100 zł z działu 926 (92605) -sport a pozostała kwota 100 zł z działu 630 -turystyka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Polskie Towarzystwo Turystycmo -Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego w
Luboniu, wystąpiło z wnioskiem o dotację na organizację Rajdu pn. "VIII Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym". Uczestnicy Rajdu wyruszą z punktów startowych w Puszczykowie, Szreniawie, Stęszewie, Trzebawiu oraz Rosnówku metę wyznaczono w Mosinie -Pożegowie. Podczas Rajdu uczestnicy poznają walory przyrodnicze i krajoznawcze WPN. W ramach rajdu uczestnicy otrzymają plakietki i odznaki turystyki kwalifikowanej, a za udział w zajęciach rekreacyjnych i konkursach -nagrody. W Rajdzie weźmie udział młodzież ze szkół powiatu poznańskiego
Całkowity koszt zadania wynosi 5100 zł, a oczekiwana kwota dotacji 1 700 zł. Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji w kwocie 1 200 zł

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 12:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-20 13:18

« wstecz

Banery