BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 565/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2000r.

w sprawie: prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 3 i art. 5 ust. 5a oraz 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu wyraża zgodę na prowadzenie w roku 2001 w okresie wakacji letnich (lipiec-sierpień) sezonowego schroniska młodzieżowego funkcjonującego przy szkole podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie, ul. Armii Krajowej 11.

§ 2. Na zadanie określone w § 1 Powiat Poznański przeznacza kwotę 3 000 zł (trzy tysiące złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki prowadzenia schroniska określa porozumienie zawarte pomiędzy gminą a powiatem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych, do których zaliczane są szkolne schroniska młodzieżowe, należy do zadań własnych powiatu. Określenie warunków działalności sezonowego schroniska młodzieżowego zależy wyłącznie od porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, gminą a powiatem. Porozumienie takie zostanie zawarte na prośbę Pani Ireny Kaczmarek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku z dnia 23.02.2001 r. przedłużenie "Porozumienia z dnia 15 grudnia 1999 r.", które było podpisane na lata 1999-2000. W roku 2001 rozporządzenie dot. subwencji oświatowej wprowadziło wagę na prowadzenie schronisk młodzieżowych. Zgodnie z metryczką powiatu kwota ta wynosi 25.880 zł. w skali roku.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2003-07-17 12:51
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 14:30

Rejestr zmian

 • 27.08.03; korekta
 • 21.07.10; korekta
 • zmieniono 2023-11-29 14:29 przez Pieczyński Maciej: korekta edytorska
 • zmieniono 2023-11-29 14:30 przez Pieczyński Maciej

Banery