BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 570/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie: zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn aparatury lub sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1 1. Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" s.p.z.o.z., zwany dalej "Szpitalem" może dokonywać zakupu lub przyjmować darowizny aparatury lub sprzętu o standardzie określonym, w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z przeznaczeniem na działalność zgodną ze statutem Szpitala.
2. Zakupy aparatury lub sprzętu Szpital dokonuje zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 poz. 773 z późn. zm.)

§ 2. Przyjmowanie darowizn aparatury lub sprzętu należy potwierdzić protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez dyrektora Szpitala.

§ 3. Zakup oraz przyjęcie darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego wymaga opinii Rady Społecznej Szpitala.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szpitala.

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Art. 42 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej określa, iż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej dokonuje zakupu lub przyjmuje darowizny aparatury oraz sprzętu medycznego na zasadach określonych przez organ założycielski, którego organem właściwym w tej sprawie jest Zarząd. Z kolei art. 46 pkt 1 lit. b) cytowanej ustawy przyznaje Radzie Społecznej prawo wnioskowania oraz opiniowania w powyższych sprawach. Ponieważ samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podlega rygorom ustawy o zamówieniach publicznych, zatem zakupy sprzętu rzeczowego nie mogą się odbywać z pominięciem tej ustawy. W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały uważam za uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-17 13:32
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 14:49

Banery