BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 659/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 września 2001r.


 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków trwałych i innych składników majątkowych Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" -s. p. z. o. z.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia przekazać Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" -s. p. z. o. z. nieodpłatnie środki trwałe i inne składniki majątkowe wymienione enumeratywnie w załączniku* stanowiącym integralną część do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Środki trwałe i inne składniki majątkowe będące przedmiotem nieodpłatnego przekazania Szpitalowi "Puszczykowo" -s. p. z. o. z. pochodzą ze zlikwidowanego ZOZ-u położonego w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8/10.
Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość powyższych środków stanowi sprzęt medyczny, który nie jest przydatny w działalności Starostwa Powiatowego zasadnym jest przekazanie go jednostce organizacyjnej Powiatu Poznańskiego, której statutową działalnością jest świadczenia usług medycznych dla społeczności naszego Powiatu.
Sprzęt medyczny wymieniony enumeratywnie w załączniki do niniejszej Uchwały stanowi tylko część majątku pochodzącego ze zlikwidowanego ZOZ-u. Pozostała część sprzętu obecnie pozostaje w gestii Starostwa Powiatowego.
Wybór powyższego sprzętu z listy dostarczonej przez likwidatora Pana Wostala jest wyrazem uzgodnień ustnych i pisemnych pomiędzy Starostwem Powiatowym a przedstawicielami Szpitala "Puszczykowo" s. p. z. o. z.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:21

« wstecz

Banery