BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 731/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2001r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSOiZ w Rokietnicy - filia w Poznaniu ul. Rubież 20 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSOiZ w Rokietnicy - filia w Poznaniu ul. Rubież 20.

§ 2 Zatwierdzić dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:
1. Jan Grabkowski - Przewodniczący;
2. Grażyna Szmygin;
3. Olgierd Pietrzak;
4. Kazimierz Nowak;
5. Przedstawiciel Komisji Finansów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-25 08:26

« wstecz

Banery