BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR 734/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2001r.


w sprawie: przeznaczenia kwoty w wysokości 2200 zł na wykonanie badań określających stan podłoża pod placem na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.

Na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), w związku art. 19b pkt. 1, art. 19d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r. nr 88 poz. 400 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 2200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) na wykonanie badali określających stan podłoża pod placem na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na podstawie umowy podpisanej ze Zleceniobiorcą po wykonaniu w/w badań podłoża.

§ 3. Środki finansowe określone w §1 będą stanowiły wydatki budżetu powiatu z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się p. Pawłowi Kuroszowi (samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
zlecenie badań podłoża pod placem na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie jest podyktowane koniecznością naprawy nawierzchni, zagrażającej bezpieczeństwu strażaków i sprzętu gaśniczego. Wyniki badań pozwolą określić sposób, jej naprawy. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu środków finansowych w wysokości 2200 zł na przeprowadzenie ekspertyzy podłoża.
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 12:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-25 08:36

Rejestr zmian

  • 17.09.03; korekta
  • 25.08.10; korekta

« wstecz

Banery