BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 203/78/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2000r.

w sprawie: zmiany kwoty przydzielonej dotacji Wielkopolskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu na realizację zadania pn. Kurs młodzieżowych animatorów gier sportowych dla uczniów szkół średnich powiatu poznańskiego.

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 8, art. 51, art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 261istopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priory1etowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w związku z uchwałą Nr 150/25/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki ( )uchwały Nr 177/52/2000 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2000 r., w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2000 r. (...) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się kwotę przydzielonej dotacji Wielkopolskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu na realizację zadania pn. Kurs młodzieżowych animatorów gier sportowych dla uczniów szkół średnich powiatu poznańskiego, w ten sposób że dotację w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) wykazaną w zatwierdzonym zestawieniu podziału środków budżetowych na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych pod Nr 4/1 -zwiększa się o kwotę 600 zł (słownie: sześćset złotych).

§ 2. Przekazanie zwiększonej dotacji w wysokości ogółem 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) nastąpi na podstawie aneksu do umowy, którego podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.05.2000 r.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Bigosiński

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 19.04.2000 r. Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu zwrócił się z prośbą o większe dofinansowanie zadania pn. "Kurs młodzieżowych animatorów gier sportowych dla uczniów szkół średnich powiatu poznańskiego". Na przedmiotowe zadanie WTKKF otrzymał dotację 600 zł (Nr 4/1 zestawienia środków budżetowych (...))co ma odzwierciedlenie w umowie zawartej 5.05.2000 r. Zarząd WTKKF wyjaśnił w wyżej wymienionym piśmie, że dzieciom z rodzin o niższym statusie materialnym uiszczenie dopłaty w wysokości 30 zł + koszty przejazdu może uniemożliwić udział w szkoleniu. Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął uchwałę o zwiększeniu dotacji o 600 zł, co daje łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1.200 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-24 13:05
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-01 09:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8282
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-01 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15