BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR 360/235/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 listopada 2000r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz

Na postawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia S czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami /, art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 / Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów:
obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/4 o pow. 4737 m² zapisanej w KW 127 669.

§ 2. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie
1. Marek Woźniak - przewodniczący
2. Jerzy Wiktorko
3. Paweł Klimek
3. Członek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr XXII/186/2000 z dnia 26 września 2000 r. wyraziła wolę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poznariskiej 9 L w Kobylnicv, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów - obręb Kobylnica, arkusz mapy l , działka nr 81/4 o pow. 4737 m2 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego Powyższa działka znajdowała się w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kobylnicy, który zgłosił zbędność zarządu tym gruntem. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż powyższej nieruchomości winna nastąpić w trybie przetargowym uregulowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz. U. z 1998 r. Nr 9 poz. 30 /.

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-30 08:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 13:44

« wstecz

Banery