BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 112/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 1999r.

w sprawie: udzielenia dotacji Muzeum Regionalnemu w Stęszewie na konserwację rękopisów.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia S czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 10, poz. 48 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się Muzeum Regionalnemu w Stęszewie dotację w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na konserwację trzech rękopisów znajdujących się w zasobach Muzeum.

§ 2. Przekazanie wykonawcy środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Bigosiński
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 22.09.99 r. Muzeum Regionalne w Stęszewie zwróciło się z prośbą o finansowe wsparcie na renowację bezcennych dokumentów historycznych znajdujących się w zbiorach Muzeum. Muzeum nadesłało kosztorys na konserwację trzech rękopisów zwykłych na kwotę 7.082,22 zł. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 8.12.99 r. zaopiniowała wniosek pozytywnie pozostawiając Zarządowi Powiatu Poznańskiego wybór jednej z dwóch zaproponowanych kwot dotacji tj. 5.000 zł. lub 3.000 zł.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę o dotacji w wysokości 4.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-07-31 15:07
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 09:11

« wstecz

Banery