BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 113/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 1999r.

w sprawie: ustalenia wysokości dopłaty z budżetu powiatu poznańskiego - 2000r. na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci z powiatu poznańskiego pn. "Sportowisko 2000"

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 8, art. 51 ust. 1, art. 60 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1, art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę dopłaty z budżetu powiatu 2000 r. na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci pn. "Sportowisko 2000" przez Telewizję Polską S.A., Fundację Tenis Polski oraz Szkołę Tenisa "Tie Break" dla dzieci z powiatu poznańskiego w wysokości 600 zł. (słownie: sześćset złotych ) - na wszystkie dzieci kierowane z powiatu poznańskiego.

§ 2. 1. Dopłata wymieniona w § 1 umożliwi dzieciom uzdolnionym sportowo w wieku 11 i 12 lat spędzenie wakacji w Warszawie w sezonie letnim 2000 roku.
2. Udział w obozie "Sportowisko 2000" pod okiem najlepszych sportowych fachowców pozwoli na wyłonienie młodych, sportowych talentów.
3. W wyniku rekrutacji dzieci zostanie sporządzona lista uczestników "Sportowiska 2000".

§ 3. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Bigosiński
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Organizatorzy akcji "Sportowiska 2000" tj. Telewizja Polska S.A., Fundacja Tenis Polski oraz Szkoła Tenisa "Tie Break" zwrócili się pismem z dnia 19.11.99 r. o nawiązanie współpracy w zakresie organizacji wypoczynku dzieci z powiatu poznańskiego w okresie wakacji letnich 2000 roku. "Sportowisko 2000" to obóz sportowy w Warszawie dla dzieci uzdolnionych sportowo w wieku 11-12 lat.
Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę o gotowości dopłaty do uczestnictwa dwóch grup dzieci z powiatu poznańskiego (po 10 osób) w wysokości 600 zł. Dopłata będzie zrealizowana z budżetu 2000 roku.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-08-04 10:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 09:11

« wstecz

Banery