BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 114/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 1999r.

w sprawie: udzielenia dotacji Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie na realizację "III Mikołajkowego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców ".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1, art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przydziela się Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie dotację w kwocie 300 zł (słownie: trzystazłotych) na realizację "III Mikołajkowego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców" który odbędzie się w dniach od 18 do 19 grudnia 1999 roku.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Bigosiński
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W dniu 30.11.99 r. wpłynęło do Starostwa pismo Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Murowanej Goślinie o finansowe wsparcie "III Mikołajkowego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców", który odbędzie się 18-20.1999 r.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, która na posiedzeniu w dniu 8.12.99 r. ustaliła kwotę dotacji w wysokości 300 zł., Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-08-04 10:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 09:12

Rejestr zmian

  • 14.11.03; korekta
  • 01.04.08; korekta edytorska
  • 28.06.10; korekta
  • zmieniono 2011-09-15 09:12 przez Administrator Systemu

Banery