BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Starosta Poznański

(nagrywanie i utrwalanie obrad Rady Powiatu w Poznaniu)

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, tel.: +48 61 841-05-01, e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl bądź telefonicznie +48 61 841-07-39. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.

Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Poznaniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Dostęp do danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu będzie możliwy przez okres 5 lat licząc od dnia publikacji. Następnie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

    a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
    b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
    c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

7. Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Tylska
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2018-11-21 10:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-07-09 09:31

drukuj całą stronę

Banery