BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1124/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 listopada 2002r. 

w  sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na ochronę mienia i obiektu przy ul. Jackowskiego 18 mienia i obiektu przy ul. Słowackiego 8.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery