BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 406/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2004r.

 

w sprawie: powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z późno zm.) oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki z dnia 30 czenvca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. nr 55 poz. 662 z 17 lipca 2000 r. ) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół opiniujący wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty, o których mowa w art. 12a ust 1 ustawy o pomocy społecznej, zwany dalej zespołem.

§ 2. Zespół przedstawia Zarządowi Powiatu propozycje ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

§ 3. Zespół działa w następującym składzie:
a) Marek Woźniak- Wicestarosta, Przewodniczący,
b) Elżbieta Bijaczewka - specjalista z zakresu pomocy społecznej, dyrektor PCPR,
c) Wanda Konys - Przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego,
d) Teresa Gromadzińska - Kierownik Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych sekretarz zespołu.

§ 4. Regulamin pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Zespół powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 6. Uchyla się uchwałę nr 11/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się pani Teresie Gromadzińskiej - Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 12a ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecać, w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu oraz innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo.
Na 2004 rok powiat poznański ogłosił konkurs na realizację ww. zadań dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Wobec powyższego zgodnie z § 11 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej podmiot zlecający powołuje zespół opiniujący w celu wyboru ofert. Zespół dokona wyboru ofert na podstawie załączonego regulaminu.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak


Załącznik do uchwały Nr 406/04
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27.01.04r.

 

 

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

Rozdział I - Postanowienia ogólne 
 

§ 1
 

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb pracy Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy spolecznej składane przez podmioty, o których mowa w art. 12 a ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej, w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.
 

§ 2
 

Zespół działa na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy spolecznej (Dz. U nr 55 poz. 662 z 17 lipca 2000 r.).
 

Rozdział II - Skład i zadania Zespołu
 

§ 3
 

Zadaniem Zespołu jest:
a) rozpatrywanie i opiniowanie złożonych wniosków przez podmioty, o których mowa wart. 12 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w oparciu o ustalone kryteria;
b) dokonanie propozycji podziału środków budżetowych przeznaczonych na ich realizację.

 

§ 4
 

1. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
- zwoływanie posiedzeń Zespołu,
- przewodniczenie obradom,
- nadzorowanie przestrzegania zasad i trybu pracy Zespołu,
- przeprowadzanie głosowań ws. wyboru wniosków i propozycję podziału środków na ich realizację.

 

§ 5
 

Do zadań sekretarza należy:
- przekazanie członkom Zespołu wniosków dotyczących realizacji zadań,
- prowadzenie korespondencji ws. uzupełnienia wniosków,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowania,
- przygotowanie ogłoszenia o wynikach postępowania.

 

Rozdział III - Tryb pracy Zespołu
 

§ 6
 

Posiedzenia Zespołu zwoływane są niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków.
 

§ 7
 

Jeżeli informacje zawarte we wnioskach budzą wątpliwości Zespołu, może on podjąć czynności wyjaśniające w ustalonej przez siebie formie.
 

§ 8
 

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy swego składu.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 9
 

Zespół podejmuje decyzje dotyczące oceny wniosków w formie głosowania.
 

§ 10
 

1. Zestawienie podziału środków przedstawia się Zarządowi do zatwierdzenia.
2. Zatwierdzone zestawienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.
3. Informację o przyznanych środkach zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz na internetowej stronie Starostwa Powiatowego.

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-02-25 09:31
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 12:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5559
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 12:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40