BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 483/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie".

Na podstawie: § 2 i § 4 uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XIV/116/II/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna,
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. z kwoty 1.050.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 2.050.000 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie 1.000 (jednego tysiąca) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział. Udziały zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika, wkładem pieniężnym.
2. Przerachować dotychczasowe 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) każdy, na 1.050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.
3. Po dokonaniu podwyższenia kapitału i przerachowaniu udziałów, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.050.000,00 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) i składa się z 2.050 (dwa tysiące pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy udział.

§ 2. Księga udziałów spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. prowadzona jest przez Kancelarię Prawną mecenasa Jacka Masioty.

§ 3. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie 1 pochodzą z budżetu Powiatu (dział 851, rozdział 85195).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-19 11:48
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 10:06

« wstecz

Banery