BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 578/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2004r.

 

w sprawie:  upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32229 w Golęczewie (ul. Dworcowa)", którego beneficjetem końcowym jest powiat poznański.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 poz. 1592 z 2001 r.)  Zarząd Powiatu Poznańskiego ustala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się p. Marka Nowickiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32229 w Golęczewie" dofinansowanego (ul. Dworcowa) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, prorytet III Rozwój lokalny, Działanie 1 Obszary wiejskie.

§ 2. Zakres upoważnienia obejmuje wykonywanie w imieniu Reprezentowanego wymienionych enumeratywnie czynności związanych z realizacją zadania określonego w § 1.
a) Przygotowanie studiów wykonywalności, kosztorysów i dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim.
b) Publikację ogłoszeń o przetargu na wykonanie robót.
c) Przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 i wybór oferenta.
d) Przeprowadzenie konkursu na inżyniera kontraktu.
e) Podpisanie umów z wykonawcą i inżynierem kontraktu.
f) Opracowanie we współpracy z wykonawcą szczegółowego harmonogramu prac z uwzględnieniem terminów zawartych w Wieloletnim Programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego o zmianie uchwały budżetowej z dnia 29 czerwca 2004 r.
g) Składanie w Urzędzie Marszałkowskim raportów monitoringowych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
h) Przyjmowanie, opłacanie i księgowanie faktur w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji przez Reprezentującego.
i) Składanie w Urzędzie Marszałkowskim wniosków o refundację zapłaconych faktur.
j) Udostępnianie dokumentacji projektu w przypadku kontroli instytucji zewnętrznych.
k) Zapewnienie promocji projektu zgodnie z wymaganiami określonymi dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
l) Zarządzanie projektem po jego zakończeniu.

§ 3. Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego beneficjent końcowy to podmiot, który jest stroną umowy zawieranej z instytucją pośredniczącą (Wojewodą). Beneficjent końcowy jest odpowiedzialny za realizację projektu i zarządzanie projektem po jego zakończeniu. Do zadań Powiatowego Zarządu Dróg, jako jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu Poznańskiego pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, należą planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg. W związku z powyższym konieczne jest upoważnienie p. Marka Nowickiego-Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do podejmowania wymienionych w przedmiotowej uchwale czynności związanych z realizacją projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 32229 w Golęczewie (ul. Dworcowa), którego beneficjetem końcowym jest powiat poznański.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-12 11:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:04

« wstecz

Banery