BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 580/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2004r.

 

w sprawie: powołania dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1542 z późno zm.), art. 112 ust. 7 oraz art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późno zm.) w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2000 f. Nr 80 poz. 900) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego powołuje od dnia 1 lipca 2004 r. na stanowisko dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu Panią Hannę Rydjan.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późno zm.) do zadań Zarządu Powiatu należy zatrudnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, po wcześniejszym uzyskaniu opinii kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
§ 19 ust. 2 Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.09.2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 900) określa wymagania kwalifikacyjne jakie musi spełnić kandydat na dyrektora placówki rodzinnej. Na mocy przedmiotowego przepisu dyrektorem placówki rodzinnej może być osoba, która:
- posiada wykształcenie średnie lub wyższe,
- odbyła odpowiednie szkolenie w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym i otrzymała zaświadczenie kwalifikacyjne.
W związku z rezygnacją przez Panią ………….* ze stanowiska dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu koniecznym jest powołanie na ww. stanowisko nowej osoby.
Wobec powyższego ogłoszono w Gazecie Wyborczej w dniu 14.06.2004 r. konkurs ofert na stanowisko dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.06.2004 r. W ogłoszonym konkursie oferty złożyły Panie:
Hanna Rydjan oraz …………..*.
Oferta Pani Rydjan spełnia wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa, natomiast oferta Pani ………….* nie spełnia wymogów formalnych - nie zawiera zaświadczenia kwalifikacyjnego o odbyciu szkolenia w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, co powoduje, że oferta podlega odrzuceniu.
W odniesieniu do Pani Rydjan zgodnie z opinią dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwagi na brak doświadczenia pedagogicznego w pracy z dziećmi, po roku działalności placówki, powinna być dokonana ocena pracy powołanego dyrektora jak również ocena funkcjonowania zarządzanej placówki.
Wobec powyższego Zarząd postanowił powierzyć Pani Hannie Rydjan prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-13 12:31
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5779
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23