BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 577/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2004r.

 

w sprawie:  zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Luboń.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się projekt Programu ochrony środowiska dla Miasta Luboń. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Urząd Miejski w Luboniu złożył w tut. Starostwie projekt Programu ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu opiniuje projekty gminnych programów ochrony środowiska.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-21 11:57
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:01

« wstecz

Banery