BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 605/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 lipca 2004r.

 

w sprawie: zaopiniowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2004-2013.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz "Deklaracji współpracy przy realizacji polityki transportowej na obszarze aglomeracji poznańskiej" z dnia 22 marca 2000 r. zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia zaopiniować pozytywnie Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2004-2013, stanowiący załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Mając na uwadze zapisy "Deklaracji współpracy przy realizacji polityki transportowej na obszarze aglomeracji poznańskiej" podpisanej przez Miasto Poznań i Powiat Poznański 22 marca 2000 roku, Prezydent Miasta Poznania przedstawił do akceptacji Zarządowi Powiatu Poznańskiego Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2004-2013. Plan ten jest niezbędnym dokumentem dołączanym do wniosków o przyznanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.6., o które ubiega się Miasto. Zaakceptowanie przedstawionego przez Miasto Poznań dokumentu będzie faktycznym potwierdzeniem ścisłej współpracy Miasta i Powiatu przy wdrażaniu polityki transportowej w aglomeracji poznańskiej.
Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-26 14:14
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 10:22

« wstecz

Banery