BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 766/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Dopiewo.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-11-26 12:00
Uchwała Nr 767/2004
Zarzadu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 listopada 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 768/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 listopada 2004r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Kórniku, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kórnik, arkusz mapy 4, działka nr 381 o pow. 1 627 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 33 455 jako własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 769/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 listopada 2004r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 4000 zł netto ze środków Gabinetu Starosty na sfinansowanie kosztów" Informacji o Starostwie" w wydawnictwie Głosu Wielkopolskiego.

Banery