BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 779/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 listopada 2004r.

 

w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę kompleksu zabudowanych nieruchomości Powiatu Poznańskiego położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 119 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, 40 ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 240 poz. 2058, Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720, 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39, Nr 141 poz. 1492) w związku z uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. Nr XVII/133/II/2004 oraz uchwałą Nr 595/2004 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 12 lipca 2004 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat do dziesięciu lat kompleksu zabudowanych budynkami mieszkalnymi nieruchomości położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo, oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb Trzcielin, arkusz mapy 1, działki nr nr: 284/ 11 - 284/17 zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 130971.

§ 2. Przetarg odbędzie się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 powołuje się 6 osobową Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Przewodniczący - Wicestarosta Poznański - Pan Marek Woźniak
2. Członkowie:
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego - Pani Ewa Dalc
Dyrektor Wydziału Nieruchomości - Pani Dorota Nawrocka
Dyrektor Wydziału Finansów - Pani Anna Matuszak
Kierownik Zespołu Remontów i Inwestycji - Pani Maria Pawlicka
Pracownik Wydziału Nieruchomości - Pan Paweł Klimek
Pracownik Zespołu Inwestycji i Remontów - Pan Henryk Sadowski

§ 4. Zakres zadań Komisji Przetargowej został określony w warunkach przetargu, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
W uchwale Nr XVII/133/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rada Powiatu Poznańskiego wyraziła zgodę na wydzierżawienie kompleksu zabudowanych domkami jednorodzinnymi nieruchomości, położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo, oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb Trzcielin, arkusz mapy 1, działki nr:
284/11 o pow. 350 m 2
284/12 o pow. 339 m 2
284/13 o pow. 349 m 2
284/14 o pow. 360 m 2
284/15 o pow. 442 m 2
284/16 o pow. 358 m 2
284/17 o pow. 563 m 2

zapisanych w KW Nr 130971, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu na okres powyżej lat 3 do lat 10, z przeznaczeniem na działalność z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 40 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą nr 595/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. wybrał formę przetargu pisemnego nieograniczonego.
Art. 38 cyt. ustawy stanowi m.in., że przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości.
Uchwałą Nr 665/04 z dnia 6 września 2004 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na  dzierżawę ww.   nieruchomości, który  zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy, jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym przeprowadza się drugi przetarg, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, w którym właściwy organ może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 tj nie niższej niż 50% wartości nieruchomości.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-12-13 12:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 10:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5942
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 11:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14