BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 805/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody Przedsiębiorcy Janowi Popławskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski z siedzibą w Poznaniu os. Czecha 66/7 na wykonanie robót polegających na wymianie podłogi w pomieszczeniu wynajmowanym przez Prokuraturę Okręgową w budynku stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę Przedsiębiorcy Janowi Popławskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski z siedzibą w Poznaniu os. Czecha 66/7 na wykonanie robót polegających na wymianie podłogi w pomieszczeniu wynajmowanym przez Prokuraturę Okręgową w budynku stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Wykonawca, o którym mowa ust. 1 uchwały otrzyma wynagrodzenie za przedmiot zlecenia w wysokości 2.870,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt).
3. Zlecenie robót, o którym mowa w ust. 1 uchwały zostało dokonane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

­§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W dniu 20.06.2004 roku, w pomieszczeniu wynajmowanym przez Prokuraturę Okręgową nastąpiła awaria instalacji centralnego ogrzewania. W wyniku w/w zdarzenia uległa zniszczeniu podłoga (parkiet dębowy) co spowodowało brak możliwości korzystania z przedmiotowego pomieszczenia. Wskazane pomieszczenie służy Prokuraturze Okręgowej jako sala przesłuchań i jest ono niezbędne dla funkcjonowania instytucji.
W związku z powyższym zleca się wykonanie prac polegających na wymianie podłogi we wskazanym pomieszczeniu Przedsiębiorcy Janowi Popławskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski z siedzibą w Poznaniu oś. Czecha 66/7. W/w zlecenie zostanie zrealizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póżn. zm.). Nadmienia się, że aktualnie przez wskazanego Wykonawcę prowadzone są w w/w budynku prace remontowe instalacji wodno - kanalizacyjnej na podstawie umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego cyt. ustawy.
Obowiązek przywrócenia pomieszczenia do stanu pierwotnego spoczywa na Wynajmującym, co jest zgodne z §10 umowy najmu z dnia 1 października 2003 r.: Wynajmujący zobowiązuje się przez cały czas trwania najmu do utrzymywania powierzchni najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku.
Przewidywany koszt prac na podstawie kosztorysu ofertowego wyniesie 2 870,00 zł brutto, w tym kwota 1 598,53 zł będzie pokryta z odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń. Pozostała kwota będzie pochodzić z konta 130/700/70005/4270 - zakup usług remontowych (na dzień 31.10.2004 r. stan konta wynosi 8 556,05 zł plus planowane zwiększenie o 10 000 zł - zgodnie z pismem dotyczącym zmian w budżecie Powiatu z dnia 30.11.2004 r. skierowanym pod obrady Zarządu Powiatu).

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-03-15 14:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 14:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5449
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 15:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15